| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 526/XXXII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXXVIII/240/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r

w sprawieuchwały Rady Gminy Milówka Nr XXXVIII/240/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) -KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.,w częściobejmującej zapis§ 2 ust. 2 uchwały- z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 20b w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), polegającego na wprowadzeniu zwolnienia na 2014 rok od podatku od środków transportowych w odniesieniu do działalności gospodarczej, bez uwzględnienia zastrzeżeń wniesionych do projektu uchwały przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pomimo braku przepisów dotyczących udzielania pomocyde minimisw 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 grudnia 2013 roku. W dniu 12 grudnia 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uznało, że przedmiotowa uchwała stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych podlega nadzorowi Izby i uchwałą Nr 503/XXXI/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Milówka. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy Milówka określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2014, a ponadto w § 2 uchwały wprowadziła zwolnienia przedmiotowe tym podatku. Między innymi, w zapisie § 2 ust. 2 uchwały wprowadziła zwolnienie o treści, cyt.:

Zwalnia się z podatku od środków transportowych, używane wyłącznie do transportu odpadów komunalnych i robót porządkowych, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton oraz ciągniki balastowe przystosowane do używania razem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poniżej 12 ton.,

W treści badanej uchwały nie zawarto zapisów uwzględniających przepisy dotyczące pomocy publicznej. Z pisma Urzędu Gminy Milówka znak:RFP-3021.20.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku oraz z dołączonej do niego kserokopii pisma Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znak: DDO-530-341(2)13/KSi z dnia 28 listopada 2013 roku wynika, że Prezes UOKiK zgłosił uwagi do treści przesłanego projektu uchwały, a nadto zaproponował wstrzymanie się z przyjęciem przedmiotowego zwolnienia do czasu publikacji nowego rozporządzenia określającego warunki dopuszczalności pomocyde minimis. Wniesione zastrzeżenia, nie zostały przez organ stanowiący uwzględnione. Sesja Rady Gminy Milówka odbyła się wcześniej, w dniu 27 listopada 2013 roku.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem, należy wskazać na regulację zawartą w art. 12 ust. 4, art. 20b i art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Z przepisu art. 12 ust. 4 tej ustawy wynika, że rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od środków transportowych niż określone w ust. 1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6. Kolejny wskazany przepis art. 20b stanowi, że w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 2,art. 12 ust. 4oraz art. 19 pkt 1 i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. W myśl z kolei art. 20d ust. 2 pkt 2 projekt uchwały rady gminy przewidujący udzielanie pomocy publicznej, który nie uwzględnia warunków określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie ust. 1, podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, chyba że projekt ten przewiduje udzielanie pomocyde minimis. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocyde minimispodlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Należy ponadto zauważyć, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocyde minimis(Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) obowiązuje jedynie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Od 1 stycznia 2014 roku ma zostać ono zastąpione przez nowe rozporządzenie Komisji, będące jednym z elementów przeprowadzanej przez Komisję reformy unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej. Z treści art. 5 ust. 3 obowiązującego obecnie rozporządzenia KE nr 1998/2006 wynika, iż po upływie okresu jego obowiązywania wszelkie środki pomocyde minimisspełniające warunki w nim określone można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy. Oznacza to zatem, że o ile okres danego programu pomocowego nie został jednoznacznie ograniczony do 31 grudnia 2013 roku (czyli program w tym terminie nie wygaśnie), można nadal na jego podstawie udzielać pomocyde minimisw oparciu o zasady z rozporządzenia KE nr 1998/2006, jednakże maksymalnie do dnia 30 czerwca 2014 roku. Powyższy 6-miesięczny okres przejściowy nie może mieć zastosowania w odniesieniu do badanej uchwały z uwagi na fakt, iż pomocde minimisudzielana na jej podstawie ma mieć miejsce dopiero od dnia 1 stycznia 2014 roku, a zatem już w okresie obowiązywania nowego rozporządzenia KE. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocyde minimisobowiązuje jedynie do 31 grudnia 2013 roku. Projekt rozporządzenia Komisji, które będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, Nr 229, str. 1 z dnia 8 sierpnia 2013 roku. Zgodnie z art. 6 ust. 3 projektu nowego rozporządzenia KE, w akcie stanowiącym podstawę udzielania pomocyde minimisnależy podać pełny tytuł rozporządzenia określającego warunki dopuszczalności tej pomocy wraz z publikatorem.

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż w obrocie prawnym być może funkcjonują uchwały przewidujące udzielanie pomocyde minimis, jednakże bez stosownych odesłań do obowiązujących aktów prawa unijnego (co może wynikać np. z zaniedbania organu przyjmującego dany akt prawa miejscowego, czy też niedostosowania uchwały na czas do nowych przepisów), należy mieć na uwadze, że wprawdzie uchwała nie jestde factotraktowana jako program pomocowy, jednak każda pomoc indywidualna przyznawana na jej podstawie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie regułamide minimis. W przeciwnym wypadku pomoc może zostać uznana nie tylko za pomoc bezprawną, ale również za niezgodną z rynkiem wewnętrznym,co w konsekwencji może skutkować obowiązkiem jej zwrotu wraz z odsetkami.             

Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, nie może dokonać w akcie prawa miejscowego zapisów nieuwzględniających obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej w 2014 roku, skoro przewidywał jej udzielanie w roku 2014.

Z tych powodów Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) stwierdziłonieważność § 2 ust. 2badanej uchwały.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Milówka przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »