| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/385/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5   i pkt 8   lit. c i   d, art. 51 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1   i   ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 233 pkt 1   art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tekst   jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 885 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 122   159,00 zł i   ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 131   393   799,62 zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejsza się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 1   586   435,00 zł i   ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 137   491   333,62 zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z   dnia 21.12.2012r. w   sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz z   załącznikami, w   ten sposób, że:  

1)   § 1   ust. 4   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, w   wysokości 8   843   834,00   zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w   § 7   ust. 3   niniejszej uchwały ;

2)   § 1   ust. 6   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w   wysokości 6   097   534,00   zł będą przychody pochodzące z   zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w   kwocie 4   408   836,00 zł i   pożyczek w   kwocie 50   000,00   zł oraz przychodów z   tytułu wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   finansach publicznych w   kwocie 1   638   698,00   ;

3)   § 7   ust. 3   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Paragraf  

Treść  

Kwota w   złotych  

 

PRZYCHODY OGÓŁEM  

8   843 834  

952  


 

Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym  
w tym:  
- kredyty  
- pożyczki  


4   458 836  

4   408 836  
50   000  

950  

Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

4   384   998  


§   3.   1.   Zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Nazwa  

Dochody ogółem  

w tym:  

Dochody bieżące  

Dochody majątkowe  

 

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW  

122 159  

122 159  

-  

 

SUBWENCJA OGÓLNA  

122 159  

122 159  

-  

758  

Różne rozliczenia  

122 159  

122 159  

-  

2.   Zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Rozdz.  

Nazwa  

Kwota w    

 

 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE  

- 1   586 435  

 

 

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW  

122 159  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

122 159  

 

80120  

Licea ogólnokształcące  

67 159  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

67 159  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

67 159  

 

 

- Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

67 159  

 

80140  

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  

55 000  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

55 000  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

55 000  

 

 

- Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

55 000  

 

 

ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW  

- 1   708 594  

600  

 

Transport i   łączność  

1   435 700  

 

60014  

Drogi publiczne powiatowe  

1   435 700  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym:  

1   435 700  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

1   435 700  

750  

 

Administracja publiczna  

272 894  

 

75020  

Starostwa powiatowe  

222 894  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym:  

222 894  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

222 894  

 

75095  

Pozostała działalność  

50 000  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym:  

50 000  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

50 000  

 

 

- Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

50 000  

§   4.   1.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok  
w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.  

2.     Szczegółowe zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera poniższe zestawienie.  

infoRgrafika

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »