| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/385/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5   i pkt 8   lit. c i   d, art. 51 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1   i   ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 233 pkt 1   art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tekst   jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 885 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 122   159,00 zł i   ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 131   393   799,62 zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejsza się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 1   586   435,00 zł i   ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w   wysokości 137   491   333,62 zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z   dnia 21.12.2012r. w   sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz z   załącznikami, w   ten sposób, że:  

1)   § 1   ust. 4   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, w   wysokości 8   843   834,00   zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w   § 7   ust. 3   niniejszej uchwały ;

2)   § 1   ust. 6   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w   wysokości 6   097   534,00   zł będą przychody pochodzące z   zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w   kwocie 4   408   836,00 zł i   pożyczek w   kwocie 50   000,00   zł oraz przychodów z   tytułu wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   finansach publicznych w   kwocie 1   638   698,00   ;

3)   § 7   ust. 3   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Paragraf  

Treść  

Kwota w   złotych  

 

PRZYCHODY OGÓŁEM  

8   843 834  

952  


 

Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym  
w tym:  
- kredyty  
- pożyczki  


4   458 836  

4   408 836  
50   000  

950  

Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

4   384   998  


§   3.   1.   Zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Nazwa  

Dochody ogółem  

w tym:  

Dochody bieżące  

Dochody majątkowe  

 

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW  

122 159  

122 159  

-  

 

SUBWENCJA OGÓLNA  

122 159  

122 159  

-  

758  

Różne rozliczenia  

122 159  

122 159  

-  

2.   Zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

Dział  

Rozdz.  

Nazwa  

Kwota w    

 

 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE  

- 1   586 435  

 

 

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW  

122 159  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

122 159  

 

80120  

Licea ogólnokształcące  

67 159  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

67 159  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

67 159  

 

 

- Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

67 159  

 

80140  

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  

55 000  

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE  
w tym:  

55 000  

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w   tym:  

55 000  

 

 

- Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

55 000  

 

 

ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW  

- 1   708 594  

600  

 

Transport i   łączność  

1   435 700  

 

60014  

Drogi publiczne powiatowe  

1   435 700  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym:  

1   435 700  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

1   435 700  

750  

 

Administracja publiczna  

272 894  

 

75020  

Starostwa powiatowe  

222 894  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym:  

222 894  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

222 894  

 

75095  

Pozostała działalność  

50 000  

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  
w tym:  

50 000  

 

 

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

50 000  

 

 

- Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t.  

50 000  

§   4.   1.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok  
w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.  

2.     Szczegółowe zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera poniższe zestawienie.  

infoRgrafika

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »