| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/305/13 Rady Gminy Godów

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami),w związku), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220-222, art. 235-239, art. 242, art. 243, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

RADA GMINY GODÓW UCHWALA:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie ztabelą nr 1, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości35.066.687,93zł.

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości: 32.211.444,93 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości: 2.855.243,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie ztabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości40.693.116,09zł.

2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości: 28.992.623,09

2) wydatki majątkowe w wysokości: 11.700.493,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę5.626.428,16zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:

1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie: 721.916,00 zł.

2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 4.904.512,16 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2.222.768,00 zł., z tytułów wymienionych wtabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości7.849.196,16zł z tytułów wymienionych wtabeli nr 4.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) pożyczek długoterminowych w kwocie: 925.916,00 zł.,

3) kredytu długoterminowego w kwocie: 6.514.089,23 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 810.000,00 zł., w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 50.000,00 zł.

2. rezerwy celowe w wysokości 760.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 60.000,00 zł.                                                                     

2) wydatki na zadania inwestycyjne, w tym projekty: 700.000,00 zł.

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 189.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie ztabelą nr 5.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa i rodzaj zadania, zgodnie ztabelą nr 6.

§ 10. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2014 roku zgodnie ztabelą nr 7.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zawartew załączniku nr 1.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie zzałącznikiem nr 2.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 1.000.000,00 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie: 925.916,00

3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 6.514.089,23

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału w obrębie grupy wydatków.

§ 14. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe w ciągu roku zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »