| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/305/13 Rady Gminy Godów

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami),w związku), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220-222, art. 235-239, art. 242, art. 243, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

RADA GMINY GODÓW UCHWALA:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie ztabelą nr 1, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości35.066.687,93zł.

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości: 32.211.444,93 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości: 2.855.243,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie ztabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości40.693.116,09zł.

2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości: 28.992.623,09

2) wydatki majątkowe w wysokości: 11.700.493,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę5.626.428,16zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:

1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie: 721.916,00 zł.

2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 4.904.512,16 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2.222.768,00 zł., z tytułów wymienionych wtabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości7.849.196,16zł z tytułów wymienionych wtabeli nr 4.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) pożyczek długoterminowych w kwocie: 925.916,00 zł.,

3) kredytu długoterminowego w kwocie: 6.514.089,23 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 810.000,00 zł., w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 50.000,00 zł.

2. rezerwy celowe w wysokości 760.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 60.000,00 zł.                                                                     

2) wydatki na zadania inwestycyjne, w tym projekty: 700.000,00 zł.

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 189.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie ztabelą nr 5.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa i rodzaj zadania, zgodnie ztabelą nr 6.

§ 10. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2014 roku zgodnie ztabelą nr 7.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zawartew załączniku nr 1.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie zzałącznikiem nr 2.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 1.000.000,00 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie: 925.916,00

3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 6.514.089,23

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach rozdziału w obrębie grupy wydatków.

§ 14. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe w ciągu roku zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/305/13
Rady Gminy Godów
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »