| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/362/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 27.408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 79.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 148.469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 188.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 1.987,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 81.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 128.788 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 133.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmianę w załącznikach Nr 8a i 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1, § 2, i nadać im treść w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych oraz z uwagi na § 1 i § 2 zmniejszyć rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 8.572,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII/362/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 27.408 zł:

1.1

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

18.000

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

18.000

w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wodę

18.000

1.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

9.408

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

9.408

w związku z pomyłkowym zniesieniem dochodów z tytułu realizacji zadania bieżącego pt. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lelów”

9.408

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 79.000 zł:

2.1

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

z uwagi na niższe dochody z tytułu wpłat za nieczystości

10.000

2.2

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50.000

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność

50.000

z uwagi na nieotrzymanie planowanej dotacji

50.000

2.3

W dziale 926 – Kultura fizyczna

19.000

Rozdziale 92695 – Pozostała działalność

19.000

w związku z brakiem wpływu dotacji w 2013 r. w ramach zrealizowanego zdania pt. „Siatkarskie ASY w Lelowie”

19.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 148.469 zł :

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

148.469

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

148.469

- w związku z otrzymaną promesą od Ministra Administracji i Cyfryzacji na realizacją zadań inwestycyjnych, tj.:

93.912

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

1.920

b) Etap I: Odbudowa mostu w km 1+833 oraz przepustu w km 1+578 w ciągu drogi gminnej nr 689001S-Brzozowa Góra-etap I w miejscowości Ślęzany. Etap II: Odbud. drogi gm. nr 689001S od 0+400 do 2+046 w miej. Ślęzany z wył. odbud. mostu i przepustu z etapu I.

2.999

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)

445

d) Odbudowa drogi gminnej nr 689017 S za kościołem od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej nr 689017 S za kościołem od km 0+283,21 do 0+312 oraz od km 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II.

88.548

- w związku z przypisaniem dotacji od jednostek samorządu terytorialnego do konkretnych zadań inwestycyjnych, tj.:

54.557

a) Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S Etap I – ul. Górecka od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce

4.299

b) Odbudowa drogi gminnej nr 689002 S przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów, od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście

50.258

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 188.709 zł

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność

83.671

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

25.080

w związku z brakiem wpływu dotacji w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Rozliczenie kosztów oraz wniosek o płatność dotyczący w/w zadania został złożony w odpowiedniej instytucji.

25.080

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

58.591

- w związku z korektą promesy od Ministra Administracji i Cyfryzacji dostosowująca kwoty do realizowanych zadań inwestycyjnych, tj.:

4.034

a) Odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową przepustów – droga do dworu – Etap I, od km 0+000 do 0+350 w miejscowości Lgota Gawronna 

1.968

b) Odbudowa grogi gminnej nr 689002 S przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów, od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście

2.066

- w związku z rozliczeniem dotacji od jednostek samorządu terytorialnego do konkretnych zadań inwestycyjnych, tj.:

54.557

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

3.072

b) Etap I: Odbudowa mostu w km 1+833 oraz przepustu w km 1+578 w ciągu drogi gminnej nr 689001S-Brzozowa Góra-etap I w miejscowości Ślęzany. Etap II: Odbud. drogi gm. nr 689001S od 0+400 do 2+046 w miej. Ślęzany z wył. odbud. mostu i przepustu z etapu I.

4.799

c) Odbudowa mostu w miejscowości Turzyn w ciągu drogi gminnej nr 689013 S

1.440

d) Odbudowa drogi gminnej – na Rasów wraz z odbudową przepustów od km 0+000 do 0+650 w miejscowości Ślęzany

246

e) Inne nieprzypisane do zadań inwestycyjnych 

45.000

4.2

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

105.038

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

105.038

w związku z brakiem wpływu dotacji w ramach zrealizowanych zadań inwestycyjnych, których rozliczenie kosztów oraz wnioski o płatność zostały złożone w odpowiedniej instytucji., tj:

105.038

a) Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej

25.000

b) Remont budynku w Staromieściu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz cele rekreacji i sportu

54.958

c) Rewitalizacji budynku świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej

25.080

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 1.987,65 zł, tj.:

1.1

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.987,65

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1.987,65

w związku z udzieleniem dotacji celowej dla OSP Drochlin na zakup materiałów związanych z remontem świetlicy wiejskiej

1.987,65

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 81.000 zł, tj.:

2.1

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

80.000

Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

80.000

w związku z niższymi wydatkami z tytułu odsetek od zobowiązań

80.000

2.2

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

1.000

Rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne

1.000

w związku ze zmniejszeniem wydatków z tytułu udzielenie dotacji celowej dla SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie na zakup torby opatrunkowej wraz z wyposażeniem

1.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 128.788 zł, tj.:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

128.788

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

128.788

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pt. „Odbudowa drogi gminnej nr 689017 S za kościołem od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej nr 689017 S za kościołem od km 0+283,21 do 0+312 oraz od km 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II” (z niepowodziowego na powodziowe)

128.343

- w związku ze zwiększeniem całkowitej wartości zadania inwestycyjnego pt. „Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)”

445

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 133.035 zł, tj.:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność

133.035

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

131.349

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pt. „Odbudowa drogi gminnej nr 689017 S za kościołem od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej nr 689017 S za kościołem od km 0+283,21 do 0+312 oraz od km 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II” (z niepowodziowego na powodziowe)

128.343

- w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości zadań inwestycyjnych:

3.006

a) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki niepowodziowe)”

445

a) Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie wraz z zagospodarowaniem terenu

2.561

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.686

- w związku ze zmniejszeniem całkowitych wartości zadań inwestycyjnych:

1.686

a) Odbudowa mostu w miejscowości Turzyn w ciągu drogi gminnej nr 689013 S

1.440

b) Odbudowa drogi gminnej – na Rasów wraz z odbudową przepustów od km 0+000 do 0+650 w miejscowości Ślęzany

246

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/362/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/362/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/362/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/362/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/362/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/362/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

#

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »