| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/394/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipie na lata 2014 - 2019"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) w   związku z   art. 21 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipie na lata 2014 - 2019" stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lipie  


Henryka   Siejka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XLIII/394/2013  
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 grudnia 2013 r.  
 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipie na lata 2014 - 2019  

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Lipie w   poszczególnych latach.  

§   1.   1.   Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Lipie.  

2.   Gmina Lipie utrzymuje swój zasób mieszkaniowy na takim poziomie, aby umożliwiał zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, przeznaczając lokale mieszkalne dla osób ubiegających się o   najem lokalu z   zasobu gminy.  

3.   Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy oraz prognozę wielkości na lata kolejne określają Tabela nr 1   i Tabela nr 2.  

Tabela nr 1   - Mieszkaniowy zasób Gminy Lipie - stan ilościowy na dzień 31.12.2013 r.  

 

Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy   na dzień 31.12.2013 r.  

Lp.  

Adres budynku  

Liczba lokali  

Pow. użytkowa (m   2   )  

1.  

Lipie ul. Stawowa 1  

8  

410,14  

2.  

Parzymiechy ul. Krzepicka 14  

4  

224,75  

3.  

Parzymiechy ul. Ks. Bonawentury Metlera 4  

2  

88,56  

4.  

Zbrojewsko 14  

3  

111,33  

5.  

Kleśniska ul. Szkolna 2  

3  

207,00  

6.  

Lipie ul Częstochowska 33  

1  

64,43  

7.  

Wapiennik 24a  

1  

54,00  

8.  

Rębielice Szlacheckie 93  

1  

96,00  

9.  

Stanisławów 63  

1  

48,69  

Razem:  

24  

1304,90  

Tabela nr 2   -   Mieszkaniowy zasób Gminy Lipie - prognoza wielkości   w latach 2014 - 2019  

 

Prognoza wielkości   mieszkaniowego zasobu gminy w   latach 2014 - 2019  

Lata  

Lokale mieszkalne  

Lokale socjalne  

Ogółem  

2014  

21  

0  

  21  

2015  

19  

0  

  19  

2016  

17  

0  

  17  

2017  

  0  

0  

  17  

2018  

  0  

0  

  17  

2019  

  0  

0  

  17  

4.   Z uwagi na ograniczone środki finansowe gmina nie planuje budowy nowych budynków celem zwiększenia mieszkaniowego zasobu gminy.  

5.   Pozyskiwanie lokali socjalnych odbywało się będzie w   ramach potrzeb poprzez wynajmowanie przez Gminę lokali - nie będących jej własnością, oraz poprzez adaptację pomieszczeń w   budynkach stanowiących własność Gminy Lipie.  

§   2.   1.   Stan techniczny lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipie.  

2.   Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wymagają bieżącej konserwacji i   remontów obejmujących: remont instalacji elektrycznych i   odgromowych, termomodernizacji, remontów i   wymiany pokryć dachowych i   obróbek blacharskich, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie wentylacji.  

3.   Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określa Tabela nr 3.  

Tabela nr 3   -   Mieszkaniowy zasób Gminy Lipie - stan techniczny  

 

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy  

Bardzo dobry  

Dobry  

Zadowalający  

Zły  

Bardzo zły  

1  

4  

19  

0  

0  

4.   Przewiduje się poprawę stanu technicznego lokali w   latach 2014 - 2019 w   ramach posiadanych środków finansowych.  

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i   lokali, z   podziałem na lata 2014 - 2019.  

§   3.   1.   Stan techniczny lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy wynika z   wieku zasobu oraz aktualnych możliwości finansowych gminy. Duża część budynków wymaga przeprowadzenia remontów i   modernizacji.  

2.   Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynku są między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, sposób utrzymania i   użytkowania budynków oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie koniecznych napraw i   remontów.  

3.   W celu utrzymania stałej sprawności technicznej mieszkaniowego zasobu gminy należy przeprowadzać systematyczne prace remontowo - konserwacyjne i   naprawy.  

4.   Plan remontów i   modernizacji mieszkaniowego zasobu gminy określa Tabela nr 4.  

Tabela nr 4   -   Mieszkaniowy zasób Gminy Lipie - plan remontów i   modernizacji  

 

Plan remontów i   modernizacji mieszkaniowego zasobu gminy  

Termin  

Adres budynku  

Zakres rzeczowy planowanych robót  

Wartość robót w    

2014  

Lipie, ul. Stawowa 1  

Częściowa wymiana instalacji elektrycznej  

5.000,00  

2015  

Kleśniska, ul Szkolna 2  

Remont dachu  

30.000,00  

2016  

Lipie, ul. Stawowa 1  

Remont klatki schodowej  

20.000,00  

2017  

Wapiennik 24a  

Częściowy remont dachu  

12.000,00  

2018  

Zbrojewsko 14  

Wymiana stolarki okiennej  

2.000,00  

2019  

Lipie, ul. Stawowa   1  

Termomodernizacja  

150.000,00  

5.   Realizacja remontów i   modernizacji ma na celu utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w   stanie niepogorszonym. Celami polityki remontowej są:  

1)   utrzymywanie budynków w   stanie niepogorszonym,  

2)   określenie kierunków w   zakresie remontów;  

3)   zmierzanie do stałego podnoszenia nakładów finansowych na remonty.  

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali w   latach 2014 - 2019.  

§   4.   1.   Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy realizowana będzie na podstawie uchwał Rady Gminy Lipie o   przeznaczeniu do sprzedaży.  

2.   Planowaną sprzedaż lokali określa Tabela nr 5.  

Tabela nr 5   -   Mieszkaniowy zasób Gminy Lipie - planowana sprzedaż lokali.  

 

Planowana sprzedaż lokali w   latach 2014 - 2019  

Rok  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

Liczba lokali  

3  

2    

2  

0    

0    

0    

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.  

§   5.   1.   W celu prowadzenia właściwej gospodarki lokalami mieszkalnymi, należytego utrzymania technicznego budynków mieszkalnych oraz podniesienia standardu technicznego a   w efekcie poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych, przyjmuje się do realizacji zasady polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Lipie wynikające z   niniejszego programu.  

2.   Działania podejmowane w   zakresie polityki czynszowej zmierzają do utrzymywania zasobu mieszkaniowego gminy na zadowalającym poziomie technicznym i   estetycznym.  

3.   Stawki bazowe czynszu miesięcznego za 1   m 2 powierzchni użytkowej dla lokali z   mieszkaniowego zasobu gminy ustala Wójt Gminy Lipie w   drodze zarządzenia.  

4.   Wójt Gminy określając stawkę czynszu z   1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jest obowiązany do uwzględnienia wszystkich czynników podwyższających i   obniżających wartość lokalu.  

5.   Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w   mieszkaniowym zasobie gminy.  

6.   Ustala się obowiązek płatności czynszu najmu w   terminie do dnia 10 każdego miesiąca z   góry.  

7.   Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczania opłat związanych z   eksploatacją mieszkania, a   niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę energii cieplnej i   wody oraz odbiór nieczystości płynnych i   stałych, gdy korzystający z   lokalu nie ma zawartej odrębnej umowy.  

Rozdział 5.
Sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w   latach 2014 - 2019.  

§   6.   1.   Gmina realizuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w   zakresie zarządzania lokalami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

2.   Zarządzanie definiuje się jako podejmowanie decyzji i   dokonywanie czynności mających na celu w   szczególności:  

1)   zapewnienie właściwej gospodarki nieruchomościami;  

2)   zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania;  

3)   zapewnienia właściwej eksploatacji nieruchomości;  

4)   bieżące administrowanie nieruchomością;  

5)   inwestowania w   te nieruchomość.  

3.   Gmina będzie dążyć do zmniejszenia kosztów zarządzania poprzez bieżącą windykację należności czynszowych oraz podejmowanie innych działań mających na   celu zapewnienia regularnego i   terminowego otrzymywania należności z   tytułu czynszu.  

4.   Nie przewiduje się zmian w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipie w   latach 2014 - 2019 r.  

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   latach 2014 - 2019  

§   7.   1.   Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Lipie w   latach 2014 - 2019 będą środki pieniężne:  

1)   przewidziane w   budżecie gminy w   poszczególnych latach;  

2)   uzyskane z   zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy - z   czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i   piwnic;  

3)   uzyskane z   czynszów dzierżawnych.  

2.   Główny ciężar kosztów remontów będzie finansowany z   budżet Gminy.  

3)   Przy niezbędnych nakładach na remonty już istniejącego zasobu mieszkaniowego brak jest możliwości realizacji nowych inwestycji budownictwa mieszkaniowego.  

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w   kolejnych latach, z   podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a   także wydatki inwestycyjne  

§   8.   1.   Prognoza wysokości środków finansowych w   poszczególnych latach przewidzianych przez Gminę Lipie na bieżącą eksploatację, modernizację i   remonty oraz wydatki inwestycyjne określane będą corocznie w   uchwałach budżetowych.  

2.   Wysokość wydatków związanych z   kosztami bieżącej eksploatacji, modernizacji i   remontów oraz wydatkami inwestycyjnymi określa Tabela nr 6.  

Tabela nr 6   -   Mieszkaniowy zasób Gminy Lipie - koszty bieżącej eksploatacji, modernizacji i   remontów oraz wydatki inwestycyjne.  

 

Rok  

Koszty bieżącej eksploatacji  

Koszty remontów i   modernizacji  

Wydatki inwestycyjne  

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi  

2014  

4.000,00  

5.000,00  

Brak  

Brak  

2015  

5.000,00  

30.000,00  

Brak  

Brak  

2016  

5.000,00  

20.000,00  

Brak  

Brak  

2017  

5.500,00  

12.000,00  

Brak  

Brak  

2018  

6.000,00  

2.000,00  

Brak  

Brak  

2019  

6.000,00  

150.000,00  

Brak  

Brak  

3.   Wartości podane w   ust. 2   są wartościami szacunkowymi opartymi o   przewidywany wskaźnik inflacji oraz wzrastające ceny materiałów budowlanych i   mogą ulec zmianie.  

Rozdział 8.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i   racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipie.  

§   9.   1.   Poprawę wykorzystania i   racjonalizację gospodarki mieszkaniowej zakłada się poprzez:  

1)   coroczne zapewnienie w   budżecie środków finansowych na remonty lokali i   budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy;  

2)   pozyskiwanie funduszy z   funduszy europejskich;  

3)   sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat z   tytułu czynszu.  

4)   prowadzenie remontów budynków i   lokali;  

5)   adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne.  

2.   Pozyskiwanie nowych lokali zwiększających mieszkaniowy zasób gminy.  

3.   Planowaną sprzedaż lokali.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »