| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 479/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U.z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Jednolity tekst Dz.U.z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) u c h w a l a :

§ 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 70.279.814 zł, w tym :

1. dochody bieżące ogółem w kwocie 61.853.341 zł, w tym :

1) dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 61.629.605,00 zł,

2) dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 223.736,00 zł,

2. dochody majątkowe ogółem w kwocie 8.426.473,00 zł, w tym :

1) dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 5.854.500,00 zł,

2) dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 2.571.973,00 zł,

§ 2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się :

1. Dochody na zadania własne w kwocie 64.892.416,00 zł - Załącznik Nr 2.

2. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.105.698,00 zł - Załącznik Nr 3.

3. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.100,00 zł - Załącznik Nr 4.

4. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 279.600,00 zł - Załącznik Nr 5.

§ 3. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 72.275.646,00 zł, w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie 58.059.146,00 zł, z czego na :

1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.550.725,00 zł,

2) obsługę długu j.s.t. w kwocie 735.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.969.731,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 280.000,00 zł,

5) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 27.604.021,00 zł,

6) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 15.919.669,00zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 14.216.500,00 zł, z czego na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 10.596.500,00 zł,

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 3.620.000,00 zł.

§ 4. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się :

1. wydatki na zadania własne w kwocie 64.918.248,00 zł - Załącznik Nr 7.

2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.105.698,00 zł - Załącznik Nr 8.

3. wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.100,00 zł - Załącznik Nr 9.

4. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.249.600,00 zł - Załącznik Nr 10.

§ 5. Planowany deficyt w kwocie 1.995.832,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 775.832,00 zł, wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 20.000,00 zł.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 11 z czego:

1. przychody w kwocie 4.295.832,00 zł,

2. rozchody w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów akoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 620.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w :

1. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł,

2. Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 70.000,00 zł.

§ 8. Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 135.200,00 zł na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 135.200,00 zł.

§ 9. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.840.000,00 zł na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 1.618.060,00 zł

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 8.759.725,00 zł - Załącznik Nr 12 w tym dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.112.725,00 zł,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.647.000,00 zł.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 13, w tym:

1. przychody w kwocie 8.875.165,00 zł,

2. koszty w kwocie 8.875.165,00zł.

§ 12. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 14.

§ 13. Tworzy się rezerwy w kwocie 890.000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 240.000,00 zł,

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,

3. rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych w wysokości 500.000,00 zł.

§ 14. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i planowanych do emisji papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.995.832,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów w wysokości 775.832,00 zł oraz wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.995.832,00 zł,

3. zaciągania kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 1.300.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY ZAŁ 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY ZAŁ 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY ZAŁ 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY ZAŁ 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY ZAŁ 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI ZAŁ 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI ZAŁ 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI ZAŁ 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI ZAŁ 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

WYDATKI ZAŁ 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAŁ 11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

DOTACJE ZAŁ 12


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAŁ 13


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAM.JEDN.BUDŻ. I WYDATKI NIMI FINANS. ZAŁ 14

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »