| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 479/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U.z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Jednolity tekst Dz.U.z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) u c h w a l a :

§ 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 70.279.814 zł, w tym :

1. dochody bieżące ogółem w kwocie 61.853.341 zł, w tym :

1) dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 61.629.605,00 zł,

2) dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 223.736,00 zł,

2. dochody majątkowe ogółem w kwocie 8.426.473,00 zł, w tym :

1) dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 5.854.500,00 zł,

2) dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 2.571.973,00 zł,

§ 2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się :

1. Dochody na zadania własne w kwocie 64.892.416,00 zł - Załącznik Nr 2.

2. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.105.698,00 zł - Załącznik Nr 3.

3. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.100,00 zł - Załącznik Nr 4.

4. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 279.600,00 zł - Załącznik Nr 5.

§ 3. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 72.275.646,00 zł, w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie 58.059.146,00 zł, z czego na :

1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.550.725,00 zł,

2) obsługę długu j.s.t. w kwocie 735.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.969.731,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 280.000,00 zł,

5) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 27.604.021,00 zł,

6) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 15.919.669,00zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 14.216.500,00 zł, z czego na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 10.596.500,00 zł,

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 3.620.000,00 zł.

§ 4. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się :

1. wydatki na zadania własne w kwocie 64.918.248,00 zł - Załącznik Nr 7.

2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5.105.698,00 zł - Załącznik Nr 8.

3. wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.100,00 zł - Załącznik Nr 9.

4. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.249.600,00 zł - Załącznik Nr 10.

§ 5. Planowany deficyt w kwocie 1.995.832,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 775.832,00 zł, wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 20.000,00 zł.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 11 z czego:

1. przychody w kwocie 4.295.832,00 zł,

2. rozchody w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów akoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 620.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w :

1. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł,

2. Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 70.000,00 zł.

§ 8. Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 135.200,00 zł na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 135.200,00 zł.

§ 9. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.840.000,00 zł na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 1.618.060,00 zł

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 8.759.725,00 zł - Załącznik Nr 12 w tym dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.112.725,00 zł,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.647.000,00 zł.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 13, w tym:

1. przychody w kwocie 8.875.165,00 zł,

2. koszty w kwocie 8.875.165,00zł.

§ 12. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 14.

§ 13. Tworzy się rezerwy w kwocie 890.000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 240.000,00 zł,

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,

3. rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych w wysokości 500.000,00 zł.

§ 14. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i planowanych do emisji papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.995.832,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów w wysokości 775.832,00 zł oraz wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.995.832,00 zł,

3. zaciągania kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 1.300.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY ZAŁ 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY ZAŁ 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY ZAŁ 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY ZAŁ 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY ZAŁ 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI ZAŁ 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI ZAŁ 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI ZAŁ 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI ZAŁ 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

WYDATKI ZAŁ 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAŁ 11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

DOTACJE ZAŁ 12


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAŁ 13


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 479/XLII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAM.JEDN.BUDŻ. I WYDATKI NIMI FINANS. ZAŁ 14

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »