| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 47 222 145,31 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 45 538 107,63 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 1 684 037,68 zł zgodnie z tabelą Nr 1, ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 49 046 039,31 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 43 472 795,52 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 5 573 243,79 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 823 894,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na finansowanie planowanego deficytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1 176 106,00 zł  zgodnie z tabelą Nr 3,ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu określonego w § 5.

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 423 000,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 101 000,00 zł,

3) celową na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych w wysokości 113 300,00 zł,

4) celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 102 800,00 zł,

5) celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 651 933,79 zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, zgodnie z tabelą nr 4, ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5, ujętą w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr  6, ujętą w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7, ujętą w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych,  zgodnie z tabelą nr 8, ujętą w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 9, ujętą w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1ujętym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody w wysokości 280 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł.

§ 14. Ustala się dochody w wysokości 30 000,00 zł  wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 30 000,00 zł.

§ 15. Ustala się dochody w wysokości 1 503 600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 1 503 600,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: · w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, · w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjnej w granicach rozdziału wydatków, · w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków, · w obrębie grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w granicach rozdziału wydatków,

3. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP. 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2014

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 9 PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »