| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/296/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 47 222 145,31 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 45 538 107,63 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 1 684 037,68 zł zgodnie z tabelą Nr 1, ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 49 046 039,31 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 43 472 795,52 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 5 573 243,79 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 823 894,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na finansowanie planowanego deficytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1 176 106,00 zł  zgodnie z tabelą Nr 3,ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu określonego w § 5.

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 423 000,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 101 000,00 zł,

3) celową na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych w wysokości 113 300,00 zł,

4) celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 102 800,00 zł,

5) celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 651 933,79 zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014, zgodnie z tabelą nr 4, ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5, ujętą w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr  6, ujętą w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7, ujętą w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych,  zgodnie z tabelą nr 8, ujętą w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 9, ujętą w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1ujętym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody w wysokości 280 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł.

§ 14. Ustala się dochody w wysokości 30 000,00 zł  wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 30 000,00 zł.

§ 15. Ustala się dochody w wysokości 1 503 600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 1 503 600,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: · w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, · w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjnej w granicach rozdziału wydatków, · w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków, · w obrębie grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w granicach rozdziału wydatków,

3. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP. 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2014

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 9 PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/296/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Musolf

ekspert z zakresu podatków i ceł

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »