| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/86/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.), po stwierdzeniu, że przedmiot niniejszej uchwały nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana”, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/59/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 30 września 2013 roku,

Rada Gminy Mszana uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia w gminie Mszana, obejmujący teren o łącznej powierzchni 1,9640 ha w granicach określonych w Uchwale Nr XXVII/22/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 4 marca 2013 roku, ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenu umożliwiających realizację Domu Spokojnej Starości wraz z niezbędną infrastrukturą.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia, zwany dalej planem miejscowym, składa się z tekstu planu miejscowego, który stanowi treść uchwały oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwały, w skali 1 : 1 000.

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Mszana dołącza:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera następujące ustalenia:

1) przepisy ogólne – zawarte w rozdziale 1;

2) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – zawarte w rozdziale 2;

3) przepisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów - zawarte w rozdziale 3;

4) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – zawarte w rozdziale 4;

5) przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - zawarte w rozdziale 5;

6) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy – zawarte w rozdziale 6;

7) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – zawarte w rozdziale 7;

8) przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zawarte w rozdziale 8;

9) przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – zawarte w rozdziale 9;

10)               przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – zawarte w rozdziale 10;

11)               przepisy końcowe – zawarte w rozdziale 11.

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje w zakresie:

1) ustalonych graficznie linii granic obszaru objętego planem;

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeń podstawowych terenów;

4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

1) U tereny zabudowy usługowej;

2) MNU tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej;

3) ZP tereny zieleni urządzonej;

4) RZ tereny łąk i pastwisk;

5) KL tereny dróg lokalnych;

6) WS tereny wód powierzchniowych.

§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mszana;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną niniejszej uchwały Rady Gminy Mszana wykonaną na mapie zasadniczej w skali 1:1 000;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, obejmującego nieruchomości lub ich części, które winno w jego zagospodarowaniu przeważać i któremu mogą towarzyszyć sposoby zagospodarowania ustalone w uchwale jako dopuszczone;

5) uciążliwości oddziaływania – należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania, drgań przekraczające dopuszczalne wartości, a także zagrożenie wybuchem;

6) terenie przeznaczonym do inwestycji – należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część położoną w obrębie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, na której planowana jest inwestycja;

7) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć roślinność komponowaną pod względem funkcjonalnym i plastycznym, taką jak parki, zieleńce, promenady itp.;

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, których nie mogą przekroczyć zewnętrzne ściany budynków, bez uwzględniania schodów, ramp wejściowych, werand i podcieni, wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów, gzymsów oraz ocieplenia wraz z tynkiem wykonanego na istniejącym budynku, wystających poza obrys przedmiotowej linii;

9) usługach – należy przez to rozumieć wszystkie czynności podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji (są to, w szczególności, usługi publiczne, w tym z zakresu opieki społecznej i powiązanej terapii zajęciowej, usługi komercyjne z zakresu gastronomii, handlu, sportu i rekreacji).

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 6. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren usług oznaczony symbolem 1U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia usług.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) lokali mieszkalnych lokalizowanych w obiektach usługowych;

2) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;

3) obiektów małej architektury;

4) garaży i budynków gospodarczych;

5) dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

6) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren mieszkaniowo-usługowy oznaczony symbolem 2MNU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową, mieszkalnictwo zbiorowe oraz pod obiekty i urządzenia usług.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;

2) garaży i budynków gospodarczych;

3) dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 3ZP ÷ 5ZP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod skwery i zieleńce.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) ścieżek rowerowych i spacerowych;

2) urządzeń rekreacyjnych;

3) stawów i oczek wodnych;

4) obiektów i urządzeń małej architektury;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3ZP , 5ZP ustala się możliwość realizacji dróg wewnętrznych oraz parkingów samochodowych.

§ 9. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny łąk i pastwisk oznaczone symbolami 6RZ÷8RZ z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń niską nieurządzoną.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) stawów i oczek wodnych;

2) rolniczych dróg gospodarczych niezbędnych dla obsługi terenu;

3) ścieżek rowerowych i spacerowych;

4) rowów melioracyjnych;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 10. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren dróg publicznych oznaczony symbolem 10KL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod komunikację kołową.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następującą klasyfikację - 1KL - droga klasy lokalna.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się w szczególności realizację:

1) nasypów drogowych związanych z realizacją ulicy;

2) ekranów akustycznych;

3) zatok przystanków autobusowych;

4) wiat przystanków autobusowych;

5) chodników;

6) ścieżek rowerowych;

7) ciągów zieleni izolacyjnej;

8) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem ustala się możliwość dotychczasowego użytkowania terenu z zakazem realizacji nowych obiektów kubaturowych.

§ 11. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu linami rozgraniczającymi teren wód powierzchniowych oznaczony symbolem 9WS z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod rów odwadniający.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji kładek i mostków oraz obiektów i urządzeń hydrotechnicznych służących do napełniania stawów.

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów

§ 12. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów oraz wskaźniki zagospodarowania terenu i wskaźniki intensywności zabudowy, a także minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej:

1)               dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U :

a) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne (liczone wraz z poddaszem użytkowym), szerokośc elewacji frontowej budynków - nie więcej niż 20 m,

b) dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450,

c) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 0,8,

d) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej,

e) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 20%,

f) ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1 miejsce na 33 m2powierzchni użytkowej lokalu usług publicznych, lokalu handlowego lub usługowego oraz nie mniej niż 1 miejsce na 1 mieszkanie. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie lub w garażach na terenie działki budowlanej,

g) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu, z zastrzeżeniem, że pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a drogą publiczną dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni;

2)               dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MNU :

a) wysokość zabudowy – nie więcej niż 21 m i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych (liczone wraz z poddaszem użytkowym), szerokośc elewacji frontowej budynków - nie więcej niż 50 m,

b) dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450,

c) intensywność zabudowy– nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 0,8,

d) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej,

e) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 40%,

f) ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1 miejsce na 33 m2powierzchni użytkowej lokalu usługowego, a także minimum 1 miejsce na 2 łóżka w obiekcie zamieszkania zbiorowego oraz nie mniej niż 1 miejsce na 1 mieszkanie. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie lub w garażach na terenie działki budowlanej,

g) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu, z zastrzeżeniem, że pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a droga publiczną dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni.

Rozdział 4.
Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 13. 1. Na terenie objętym planem ustala się konieczność uwzględnienia prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w ustanowionym obszarze i terenie górniczym „Radlin I” poprzez:

1)               umożliwienie wykonania uprawnień przedsiębiorcy określonych w wydanej koncesji;

2)               zabezpieczenie planowanych na terenach objętych planem obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej na przewidywane wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię.

2. Na terenie objętym planem prowadzona eksploatacja węgla kamiennego i metanu nie może:

1) stwarzać zagrożeń dla istniejącej zabudowy;

2) ograniczać możliwości rozwoju zabudowy na obszarach wskazanych w planie do urbanizacji;

3) degradować wartości kulturowych krajobrazu;

4) degradować wartości przyrodniczych;

5) uniemożliwiać spływy grawitacyjnewód wzdłuż cieków wodnych;

6) prowadzić do powstawania zalewisk.

§ 14. 1. Na terenie objętym planem nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią.

2. Na terenie objętym planem ustala się możliwość regulacji cieków.

§ 15. Na terenie objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 5.
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 16. 1. Na terenie objętych planem nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości ustala się konieczność spełnienia łącznie następujących warunków:

1) podział na działki budowlane może nastąpić, jeżeli każda działka przeznaczona do zabudowy będzie mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej;

2) kąt położenia granic nowotworzonych działek w stosunku do linii rozgraniczających drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KL , będzie się mieścił w przedziale 700÷ 900;

3) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki będzie wynosić 2500,0 m2;

4) nowotworzona działka będzie miała minimalną szerokość frontu wynoszącą 25 m.

3. W przypadku wydzielania dróg wewnętrznych ustala się, że ich minimalna szerokość wynosić będzie 4,5 m.

Rozdział 6.
Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy

§ 17. Na terenie objętym planem ustala się zakaz realizacji:

1) turbin wiatrowych;

2) ogrodzeń betonowych.

Rozdział 7.
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 18. 1. Realizacje zabudowy i przekształcenia zagospodarowania przestrzennego terenów muszą uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełnianie będą poprzez:

1) realizację nowej zabudowy z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do zabudowy istniejącej, w szczególności w zakresie jej kolorystyki;

2) realizacje przekształceń terenów z uwzględnieniem lokalnych wartości przyrodniczych;

3) kształtowanie przestrzeni publicznej realizowanej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KL , 3ZP i 5ZP.

§ 19. 1. Dla terenów objętych planem ustala się,zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego respektujące konieczność utrzymania i dbałość o powiązania przyrodnicze w ramach korytarza ekologicznego lokalnego dopływu rzeki Szotkówki, zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

1) nakazuje się spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

2) nakazuje się stosowanie w zabudowie pieców ekologicznych z zastosowaniem instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw.

3. W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami):

1) dla terenu usługowego (oznaczonego symbolem 1U) jak dla „terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe”;

2) dla terenu mieszkaniowo-usługowego (oznaczonego symbolem 2MNU) jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami ustala się:

1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych należy prowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie z uwzględnieniem wymogu segregacji odpadów;

2) zakaz składowania skały płonnej;

3) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją przedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu;

4) na etapie przygotowania inwestycji dotyczących usług obowiązek sporządzenia bilansu odpadów (określenia zasad gospodarki odpadami, a zwłaszcza ich gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy).

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi przed deformacjami ustala się zakaz wprowadzania zmian ukształtowania terenu prowadzących do powstawania zalewisk bezodpływowych.

6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:

1) dla terenów objętych planem ustala się ochronę przed zanieczyszczeniami wód podziemnych czwartorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP Dolina Górnej Odry Q1);

2) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych na okres budowy zapewniających:

a) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy,

b) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami wypłukanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i samochodów, jak również przed ściekami z baz transportowo-sprzętowych (w szczególności zastosowanie systemów separacji substancji ropopochodnych);

3) nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadników na terenach, na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi, w szczególności na terenach parkingów samochodów osobowych.

§ 20. Na terenie objętym planem nie występują obiekty objęte ochroną prawną a także obiekty lub obszary wymagające ochrony.

Rozdział 8.
Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 21. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych realizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KL , 3ZP i 5ZP :

1) droga publiczna, ciągi piesze i place wyposażane będą sukcesywnie w sieć oświetleniową typu parkowego, w chodniki oraz inne elementy wyposażenia jak w szczególności ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci;

2) na placach i ciągach pieszych, w miejscach występowania schodów terenowych, ustala się konieczność realizacji podjazdów dla wózków.

Rozdział 9.
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 22. Z zastrzeżeniem lokalnych przewężeń, wynikających z przyjętych granic opracowania planu a ustalonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, ustala się szerokość pasa terenu w liniach rozgraniczających drogi, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KL, od 0,0 m do 3,5 m.

§ 23. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej;

2) utrzymanie, możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej;

3) możliwość rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w sposób pierścieniowy lub sięgaczowy, w szczególności w liniach rozgraniczających dróg publicznych.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków, ustala się:

1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych na oczyszczalnię ścieków, a wód opadowych i roztopowych do cieków;

2) do czasu realizacji sieci, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się:

a) funkcjonowanie sieci ogólnospławnej,

b) gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem ścieków do oczyszczalni,

c) funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) wyposażenie ulic w kanalizację deszczową.

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

1) zasilanie odbiorców z istniejącego systemu sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz możliwość rozbudowy systemu w postaci sieci kablowych;

2) możliwość przełożenia istniejącej sieci kablowej;

3) możliwość realizacji stacji transformatorowej SN/nn.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozwój sieci gazowej.

5. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się możliwość utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) możliwość realizacji sieci i urządzeń ciepłowniczych;

2) dostawę ciepła z indywidualnych źródeł ciepła o sprawności urządzeń grzewczych minimum 80%;

3) możliwość stosowania źródeł odnawialnych, z zastrzeżeniem,  że ich moc nie przekroczy 100 kW.

7. W zakresie sieci innych, takich jak np. telewizja kablowa, alarmowa, internetowa itp. ustala się możliwość utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci oraz dopuszcza się realizację nowych sieci.

Rozdział 10.
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 24. Dla terenów objętych planem ustala się 30% stawkę, służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana.

§ 26. Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Mszana.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/86/2013
Rady Gminy Mszana
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/86/2013
Rady Gminy Mszana
z dnia 16 grudnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU.

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi, z tego względu Rada Gminy Mszana nie rozstrzygała o sposobie rozpatrzenia uwag.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/86/2013
Rady Gminy Mszana
z dnia 16 grudnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  KTÓRE  NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,  ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Ustalenia zawarte w przedmiotowym planie miejscowym nie nakładają na Gminę Mszana obowiązku realizacji nowych dróg publicznych ani sieci infrastruktury technicznej, ponieważ tereny objęte planem mają dostęp do wodociągu, kanalizacji i drogi publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »