| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/86/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.), po stwierdzeniu, że przedmiot niniejszej uchwały nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana”, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/59/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 30 września 2013 roku,

Rada Gminy Mszana uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia w gminie Mszana, obejmujący teren o łącznej powierzchni 1,9640 ha w granicach określonych w Uchwale Nr XXVII/22/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 4 marca 2013 roku, ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenu umożliwiających realizację Domu Spokojnej Starości wraz z niezbędną infrastrukturą.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia, zwany dalej planem miejscowym, składa się z tekstu planu miejscowego, który stanowi treść uchwały oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwały, w skali 1 : 1 000.

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Mszana dołącza:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera następujące ustalenia:

1) przepisy ogólne – zawarte w rozdziale 1;

2) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów – zawarte w rozdziale 2;

3) przepisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów - zawarte w rozdziale 3;

4) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – zawarte w rozdziale 4;

5) przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - zawarte w rozdziale 5;

6) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy – zawarte w rozdziale 6;

7) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – zawarte w rozdziale 7;

8) przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zawarte w rozdziale 8;

9) przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – zawarte w rozdziale 9;

10)               przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – zawarte w rozdziale 10;

11)               przepisy końcowe – zawarte w rozdziale 11.

§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje w zakresie:

1) ustalonych graficznie linii granic obszaru objętego planem;

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeń podstawowych terenów;

4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

1) U tereny zabudowy usługowej;

2) MNU tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej;

3) ZP tereny zieleni urządzonej;

4) RZ tereny łąk i pastwisk;

5) KL tereny dróg lokalnych;

6) WS tereny wód powierzchniowych.

§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mszana;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną niniejszej uchwały Rady Gminy Mszana wykonaną na mapie zasadniczej w skali 1:1 000;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, obejmującego nieruchomości lub ich części, które winno w jego zagospodarowaniu przeważać i któremu mogą towarzyszyć sposoby zagospodarowania ustalone w uchwale jako dopuszczone;

5) uciążliwości oddziaływania – należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania, drgań przekraczające dopuszczalne wartości, a także zagrożenie wybuchem;

6) terenie przeznaczonym do inwestycji – należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część położoną w obrębie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, na której planowana jest inwestycja;

7) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć roślinność komponowaną pod względem funkcjonalnym i plastycznym, taką jak parki, zieleńce, promenady itp.;

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, których nie mogą przekroczyć zewnętrzne ściany budynków, bez uwzględniania schodów, ramp wejściowych, werand i podcieni, wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów, gzymsów oraz ocieplenia wraz z tynkiem wykonanego na istniejącym budynku, wystających poza obrys przedmiotowej linii;

9) usługach – należy przez to rozumieć wszystkie czynności podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji (są to, w szczególności, usługi publiczne, w tym z zakresu opieki społecznej i powiązanej terapii zajęciowej, usługi komercyjne z zakresu gastronomii, handlu, sportu i rekreacji).

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 6. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren usług oznaczony symbolem 1U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia usług.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) lokali mieszkalnych lokalizowanych w obiektach usługowych;

2) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;

3) obiektów małej architektury;

4) garaży i budynków gospodarczych;

5) dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

6) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren mieszkaniowo-usługowy oznaczony symbolem 2MNU z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową, mieszkalnictwo zbiorowe oraz pod obiekty i urządzenia usług.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;

2) garaży i budynków gospodarczych;

3) dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu;

4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 3ZP ÷ 5ZP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod skwery i zieleńce.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) ścieżek rowerowych i spacerowych;

2) urządzeń rekreacyjnych;

3) stawów i oczek wodnych;

4) obiektów i urządzeń małej architektury;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3ZP , 5ZP ustala się możliwość realizacji dróg wewnętrznych oraz parkingów samochodowych.

§ 9. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny łąk i pastwisk oznaczone symbolami 6RZ÷8RZ z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń niską nieurządzoną.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:

1) stawów i oczek wodnych;

2) rolniczych dróg gospodarczych niezbędnych dla obsługi terenu;

3) ścieżek rowerowych i spacerowych;

4) rowów melioracyjnych;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 10. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren dróg publicznych oznaczony symbolem 10KL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod komunikację kołową.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następującą klasyfikację - 1KL - droga klasy lokalna.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się w szczególności realizację:

1) nasypów drogowych związanych z realizacją ulicy;

2) ekranów akustycznych;

3) zatok przystanków autobusowych;

4) wiat przystanków autobusowych;

5) chodników;

6) ścieżek rowerowych;

7) ciągów zieleni izolacyjnej;

8) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem ustala się możliwość dotychczasowego użytkowania terenu z zakazem realizacji nowych obiektów kubaturowych.

§ 11. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu linami rozgraniczającymi teren wód powierzchniowych oznaczony symbolem 9WS z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod rów odwadniający.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji kładek i mostków oraz obiektów i urządzeń hydrotechnicznych służących do napełniania stawów.

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów

§ 12. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów oraz wskaźniki zagospodarowania terenu i wskaźniki intensywności zabudowy, a także minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej:

1)               dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U :

a) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne (liczone wraz z poddaszem użytkowym), szerokośc elewacji frontowej budynków - nie więcej niż 20 m,

b) dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450,

c) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 0,8,

d) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej,

e) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 20%,

f) ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1 miejsce na 33 m2powierzchni użytkowej lokalu usług publicznych, lokalu handlowego lub usługowego oraz nie mniej niż 1 miejsce na 1 mieszkanie. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie lub w garażach na terenie działki budowlanej,

g) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu, z zastrzeżeniem, że pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a drogą publiczną dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni;

2)               dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MNU :

a) wysokość zabudowy – nie więcej niż 21 m i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych (liczone wraz z poddaszem użytkowym), szerokośc elewacji frontowej budynków - nie więcej niż 50 m,

b) dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450,

c) intensywność zabudowy– nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 0,8,

d) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40 % powierzchni działki budowlanej,

e) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 40%,

f) ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1 miejsce na 33 m2powierzchni użytkowej lokalu usługowego, a także minimum 1 miejsce na 2 łóżka w obiekcie zamieszkania zbiorowego oraz nie mniej niż 1 miejsce na 1 mieszkanie. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie lub w garażach na terenie działki budowlanej,

g) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu, z zastrzeżeniem, że pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a droga publiczną dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni.

Rozdział 4.
Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 13. 1. Na terenie objętym planem ustala się konieczność uwzględnienia prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w ustanowionym obszarze i terenie górniczym „Radlin I” poprzez:

1)               umożliwienie wykonania uprawnień przedsiębiorcy określonych w wydanej koncesji;

2)               zabezpieczenie planowanych na terenach objętych planem obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej na przewidywane wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię.

2. Na terenie objętym planem prowadzona eksploatacja węgla kamiennego i metanu nie może:

1) stwarzać zagrożeń dla istniejącej zabudowy;

2) ograniczać możliwości rozwoju zabudowy na obszarach wskazanych w planie do urbanizacji;

3) degradować wartości kulturowych krajobrazu;

4) degradować wartości przyrodniczych;

5) uniemożliwiać spływy grawitacyjnewód wzdłuż cieków wodnych;

6) prowadzić do powstawania zalewisk.

§ 14. 1. Na terenie objętym planem nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią.

2. Na terenie objętym planem ustala się możliwość regulacji cieków.

§ 15. Na terenie objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 5.
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 16. 1. Na terenie objętych planem nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości ustala się konieczność spełnienia łącznie następujących warunków:

1) podział na działki budowlane może nastąpić, jeżeli każda działka przeznaczona do zabudowy będzie mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej;

2) kąt położenia granic nowotworzonych działek w stosunku do linii rozgraniczających drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KL , będzie się mieścił w przedziale 700÷ 900;

3) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki będzie wynosić 2500,0 m2;

4) nowotworzona działka będzie miała minimalną szerokość frontu wynoszącą 25 m.

3. W przypadku wydzielania dróg wewnętrznych ustala się, że ich minimalna szerokość wynosić będzie 4,5 m.

Rozdział 6.
Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy

§ 17. Na terenie objętym planem ustala się zakaz realizacji:

1) turbin wiatrowych;

2) ogrodzeń betonowych.

Rozdział 7.
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 18. 1. Realizacje zabudowy i przekształcenia zagospodarowania przestrzennego terenów muszą uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełnianie będą poprzez:

1) realizację nowej zabudowy z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do zabudowy istniejącej, w szczególności w zakresie jej kolorystyki;

2) realizacje przekształceń terenów z uwzględnieniem lokalnych wartości przyrodniczych;

3) kształtowanie przestrzeni publicznej realizowanej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KL , 3ZP i 5ZP.

§ 19. 1. Dla terenów objętych planem ustala się,zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego respektujące konieczność utrzymania i dbałość o powiązania przyrodnicze w ramach korytarza ekologicznego lokalnego dopływu rzeki Szotkówki, zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

1) nakazuje się spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

2) nakazuje się stosowanie w zabudowie pieców ekologicznych z zastosowaniem instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw.

3. W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami):

1) dla terenu usługowego (oznaczonego symbolem 1U) jak dla „terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe”;

2) dla terenu mieszkaniowo-usługowego (oznaczonego symbolem 2MNU) jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami ustala się:

1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych należy prowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie z uwzględnieniem wymogu segregacji odpadów;

2) zakaz składowania skały płonnej;

3) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją przedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu;

4) na etapie przygotowania inwestycji dotyczących usług obowiązek sporządzenia bilansu odpadów (określenia zasad gospodarki odpadami, a zwłaszcza ich gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy).

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi przed deformacjami ustala się zakaz wprowadzania zmian ukształtowania terenu prowadzących do powstawania zalewisk bezodpływowych.

6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:

1) dla terenów objętych planem ustala się ochronę przed zanieczyszczeniami wód podziemnych czwartorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP Dolina Górnej Odry Q1);

2) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych na okres budowy zapewniających:

a) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy,

b) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami wypłukanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i samochodów, jak również przed ściekami z baz transportowo-sprzętowych (w szczególności zastosowanie systemów separacji substancji ropopochodnych);

3) nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadników na terenach, na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi, w szczególności na terenach parkingów samochodów osobowych.

§ 20. Na terenie objętym planem nie występują obiekty objęte ochroną prawną a także obiekty lub obszary wymagające ochrony.

Rozdział 8.
Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 21. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych realizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KL , 3ZP i 5ZP :

1) droga publiczna, ciągi piesze i place wyposażane będą sukcesywnie w sieć oświetleniową typu parkowego, w chodniki oraz inne elementy wyposażenia jak w szczególności ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci;

2) na placach i ciągach pieszych, w miejscach występowania schodów terenowych, ustala się konieczność realizacji podjazdów dla wózków.

Rozdział 9.
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 22. Z zastrzeżeniem lokalnych przewężeń, wynikających z przyjętych granic opracowania planu a ustalonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, ustala się szerokość pasa terenu w liniach rozgraniczających drogi, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KL, od 0,0 m do 3,5 m.

§ 23. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej;

2) utrzymanie, możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej;

3) możliwość rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w sposób pierścieniowy lub sięgaczowy, w szczególności w liniach rozgraniczających dróg publicznych.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków, ustala się:

1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych na oczyszczalnię ścieków, a wód opadowych i roztopowych do cieków;

2) do czasu realizacji sieci, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się:

a) funkcjonowanie sieci ogólnospławnej,

b) gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem ścieków do oczyszczalni,

c) funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) wyposażenie ulic w kanalizację deszczową.

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

1) zasilanie odbiorców z istniejącego systemu sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz możliwość rozbudowy systemu w postaci sieci kablowych;

2) możliwość przełożenia istniejącej sieci kablowej;

3) możliwość realizacji stacji transformatorowej SN/nn.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozwój sieci gazowej.

5. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się możliwość utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) możliwość realizacji sieci i urządzeń ciepłowniczych;

2) dostawę ciepła z indywidualnych źródeł ciepła o sprawności urządzeń grzewczych minimum 80%;

3) możliwość stosowania źródeł odnawialnych, z zastrzeżeniem,  że ich moc nie przekroczy 100 kW.

7. W zakresie sieci innych, takich jak np. telewizja kablowa, alarmowa, internetowa itp. ustala się możliwość utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci oraz dopuszcza się realizację nowych sieci.

Rozdział 10.
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 24. Dla terenów objętych planem ustala się 30% stawkę, służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana.

§ 26. Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Mszana.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/86/2013
Rady Gminy Mszana
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/86/2013
Rady Gminy Mszana
z dnia 16 grudnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU.

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi, z tego względu Rada Gminy Mszana nie rozstrzygała o sposobie rozpatrzenia uwag.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/86/2013
Rady Gminy Mszana
z dnia 16 grudnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  KTÓRE  NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,  ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Ustalenia zawarte w przedmiotowym planie miejscowym nie nakładają na Gminę Mszana obowiązku realizacji nowych dróg publicznych ani sieci infrastruktury technicznej, ponieważ tereny objęte planem mają dostęp do wodociągu, kanalizacji i drogi publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »