| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/328/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity:2010r. Dz. U. 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania Stypendium Samorządu Myszkowa w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów SzczególnieUzdolnionych„OMNIBUS” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/170/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałym na terenie gminy Myszków w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów SzczególnieUzdolnionych„OMNIBUS” wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:§2 pkt 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje:

1) uczniom klas IV-VI szkół podstawowych – jeżeli średnia arytmetyczna ich ocen, uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych, na świadectwie szkolnym wynosi 5,50 i uzyskali co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania oraz posiadają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata albo finalisty konkursu interdyscyplinarnego lub tematycznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, otrzymane w roku szkolnym, w którym ubiegają się o stypendium.

2) uczniom klas I-III gimnazjów – jeżeli średnia arytmetyczna ich ocen, uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych, na świadectwie szkolnym wynosi 5,00 i uzyskali co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania oraz posiadają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub tematycznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, otrzymane w roku szkolnym, w którym ubiegają się o stypendium.

2. W §3 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w następującym brzmieniu:§3 ust. 7a. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeśli uczeń spełnia jeden z warunków określonych w § 2 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania Stypendium Samorządu Myszkowa w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów SzczególnieUzdolnionych„OMNIBUS”, na wniosek dyrektora szkoły, Burmistrz Miasta może przyznać stypendium uczniowi w trakcie roku szkolnego na okres nie dłuższy niż do zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych w danym roku szkolnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »