| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/265/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.594)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną, przez mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość niżej wymienionych odpadów komunalnych. Odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, z którym Wójt zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

§ 2.

1. Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałej będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1) jeden raz w miesiącu:

a) zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),

b) selektywnie zbieranych : plastiku, metalu, papieru, tkaniny, szkła, żużlu.

2) dwa razy w roku:

a) odpadów wielkogabarytowych, opon,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) odpady niebezpieczne bez azbestu.

2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarczany będzie w formie ulotki a ponadto dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 3.

Odbiór odpadów wyszczególnionych w § 2 pkt. 1 z nieruchomości niezamieszkałych będzie w ilościach i terminach wynikających z deklaracji, z tym, że nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 4.

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz zlokalizowany będzie w Przybędzy przy ul. 3 Maja 8.

2. Punkt selektywnego zbierania będzie świadczył usługi:

- w poniedziałek od godz. 12 do godz. 18:00,

- od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14:00,

- w dni wolne od pracy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym Wykonawcy.

3. Do gminnego punktu selektywnego zbierania właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mogą dostarczać odpady w przypadku, gdy konieczne jest oddanie ich poza harmonogramem odbioru. Właściciele nieruchomości dostarczają odpady własnym transportem.

4. Odpady remontowo - budowlane przyjmowane są odpłatnie, dostarczenie do punktu selektywnego odbywać się będzie własnym transportem.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr XXXV/228/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »