| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/265/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.594)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną, przez mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość niżej wymienionych odpadów komunalnych. Odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, z którym Wójt zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

§ 2.

1. Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałej będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1) jeden raz w miesiącu:

a) zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),

b) selektywnie zbieranych : plastiku, metalu, papieru, tkaniny, szkła, żużlu.

2) dwa razy w roku:

a) odpadów wielkogabarytowych, opon,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) odpady niebezpieczne bez azbestu.

2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarczany będzie w formie ulotki a ponadto dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 3.

Odbiór odpadów wyszczególnionych w § 2 pkt. 1 z nieruchomości niezamieszkałych będzie w ilościach i terminach wynikających z deklaracji, z tym, że nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 4.

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz zlokalizowany będzie w Przybędzy przy ul. 3 Maja 8.

2. Punkt selektywnego zbierania będzie świadczył usługi:

- w poniedziałek od godz. 12 do godz. 18:00,

- od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14:00,

- w dni wolne od pracy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym Wykonawcy.

3. Do gminnego punktu selektywnego zbierania właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mogą dostarczać odpady w przypadku, gdy konieczne jest oddanie ich poza harmonogramem odbioru. Właściciele nieruchomości dostarczają odpady własnym transportem.

4. Odpady remontowo - budowlane przyjmowane są odpłatnie, dostarczenie do punktu selektywnego odbywać się będzie własnym transportem.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr XXXV/228/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »