| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4 Prezydenta Bytomia; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie finansowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach

Porozumienie zawarte w Tarnowskich Górach, pomiędzy:

Powiatem Tarnogórskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,ul. Karłuszowiec 5, reprezentowanym przez:

Lucynę Ekkert - Starostę Tarnogórskiego

Mariana Szukalskiego - Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

a

Miastem Bytom reprezentowanym przez:

Damiana Bartylę - Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 595z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

§ 1.

1. Uwzględniając wniosek Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Tarnowskich Górach strony ustalają, że zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 28, nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Bytom.

2. Nauka religii prowadzona będzie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Tarnowskich Górach przy
ul. Generała Andersa 61.

§ 2.

1. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w § 2, a które ponosi Powiat obejmują: § 4010 wynagrodzenie osobowe pracownika, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 składki na fundusz pracy, § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela katechety odbywać się będzie proporcjonalnie do ilości uczniów uczęszczających na lekcje religii na podstawie danych przekazywanych corocznie Powiatowi przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Tarnowskich Górach. Zasada ta będzie stosowana w odniesieniu do wynagrodzenia nauczyciela począwszy od dnia 1 września 2013 roku.

3. Kalkulacja kosztów stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

4. Powiat zobowiązuje się do przekazywania Miastu Bytom informacji o zmianach kosztów zatrudnienia nauczyciela.

§ 3.

1. Prezydent Miasta Bytom będzie partycypować w kosztach, o których mowa w § 2 na rzecz Powiatu w wysokości 53,21 zł miesięcznie za jednego ucznia w 2013 roku i 40,55 w 2014 roku. Zwrot kosztów zajęć przeprowadzonych w 2013 roku w kwocie 212,84 zł będzie dokonany w terminie do 31 grudnia 2013 roku. Zwrot kosztów zajęć przeprowadzonych do sierpnia 2014 roku w kwocie 324,40 zł będzie dokonywany w terminie do 31sierpnia 2014 roku.

2. Realizacja płatności za naukę religii następować będzie na Powiat Tarnogórski w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry , nr rachunku BRE BANK S.A. 55 1140 1078 0000 4055 5300 1036.

3. W przypadku zwłoki zapłaty zgodnie z terminem określonym w § 3 ust.1 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

4. Koszty wskazane w załączniku do porozumienia o jakich mowa w § 3 ust.1 ulegną zmianie w przypadku:

1) zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wymienionych w § 3 ust.1

2) zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

§ 5.

Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się ustawę z dnia 27 września 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Strony ustaliły, że Powiat ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnogórski                                                                                     Miasto Bytom

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert


Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach


Marian Szukalski

Prezydent Miasta


Damian Bartyla


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 4
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 30 października 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach

Nauczyciel religii zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Koszt w 2013 roku                                                                       Koszt w 2014 roku

Stawka zasadnicza – 345,44 zł                                                         Stawka zasadnicza – 259,00 zł

Wysługa - 0,00 zł                                                                       Wysługa - 0,00 zł

Motywacyjny - 0,00 zł                                                                       Motywacyjny - 0,00 zł

Odpis na fundusz nagród – 3,45 zł                                                         Odpis na fundusz nagród – 2,59 zł

Łącznie – 348,89 zł                                                                       Łącznie – 261,59 zł

Wymiar zatrudnienia: 2/18

KALKULACJA - koszt miesięczny

2013 rok

§ 4010

345,44 zł

§ 4010

3,45 zł

§ 4040

29,36 zł

§ 4110

64,68 zł

§ 4120

9,27 zł

§ 4440

26,67 zł

RAZEM

478,87 zł

ilość uczniów pobierających naukę / w tym ilość uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez Miasto  Bytom

9/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania na jednego ucznia

53,21 zł

Kwota dotacji do przekazania Powiatowi Tarnogórskiemu w 2013 roku

212,84 zł

2014 rok

§ 4010

259,00 zł

§ 4010

2,59 zł

§ 4040

21,39 zł

§ 4110

48,39 zł

§ 4120

6,93 zł

§ 4440

26,67 zł

RAZEM

364,97 zł

ilość uczniów pobierających naukę / w tym ilość uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez
Miasto  Bytom

9/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania na jednego ucznia

40,55 zł

Kwota dotacji do przekazania Powiatowi Tarnogórskiemu w 2014 roku

324,40 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »