| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 0646.2013 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr. 36, poz. 155 ze zmianami).

§ 1. Porozumienie dotyczy pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach w wymiarze 2/18 etatu, związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Golasowicach oraz zatrudnienia nauczyciela religii w Szkole Podstawowej w Warszowicach w wymiarze 2/18 etatu, związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Warszowicach za okres od 1 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia, o których mowa w §1, a które ponosi Gmina Pawłowice obejmują:

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 3020. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2. Miasto Żory ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalnie dla 6 uczniów uczęszczających do szkół w Żorach.

§ 3. 1. Miasto Żory zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014, tj.1021,96. Szczegółowy wykaz kosztów przedstawiony jest w specyfikacji stanowiącej załącznik do porozumienia.

2. Miasto Żory zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 na rachunek Gminy Pawłowice tj.: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 do dnia 31.12.2013r.

3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 2 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 15.01.2014r.

2. W przypadku gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Pawłowice od Miasta Żory, to Miasto Żory zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Żory zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,

b) niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Pawłowice od Miasta Żory to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pawłowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 7. 1. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Za ogłoszenie porozumienia w Dzienniku Urzędowym odpowiada Miasto Żory.

3. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65 43-250 Pawłowice,
tel. 32 4722757.

4. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żory.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.Miasto Żory

Prezydent Miasta


Waldemar SochaGmina Pawłowice

Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek


Załącznik do Porozumienia Nr 0646.2013
Wójta Gminy Pawłowice
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »