| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 376/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art.212, art. 214 art. 222, art.228 ,art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz. 885 z późn.zm), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2014, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 54.655.287,83 zł,

w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 2.395.377,00zł i dochody bieżące w kwocie 52.259.910,83zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.202.926,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.097.324,00zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł;

5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000,00zł;

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.

§ 3. „Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 61.120.875,96zł,

w tym:

1) ) wydatki bieżące 50.585.080,33 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3b do uchwały

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.475.932,16zł,

b) dotacje budżetowe 3.773.900,00zł,

- dla instytucji kultury                                     1.149.800,00zł,

- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom     239.000,00zł,

- dla jednostek systemu oświaty                      2.291.100,00zł,

- dotacje celowe na zadania własne Gminy          94.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5

c) wydatki na obsługę długu 555.000,00zł,

d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.202.926,00zł,

e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 10.535.795,63zł

w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.535.795,63zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4.778.172,78zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł , rezerwę celową w kwocie 130.000zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,poz.590 z późn.zm.) oraz rezerwę celową w kwocie 867.700zł na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 5. Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.465.588,13zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.547.421,83zł pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 573.833,70zł oraz przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 1.000.000,00zł i kredytów w wysokości 4.492.000,00zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.039.421,83 zł i rozchody budżetu w kwocie 573.833,70zł na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 211.058zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 194.684,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000zł zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25,poz.150 z późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej ;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000zł;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000zł

- sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 5.492.000,00zł ”

§ 11. 1. Ustala się limit w kwocie 3.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu .

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.492.000,00zł.

§ 12. 1. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2014 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3b.pdf

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan  przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu  na 2014 rok


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6a.pdf

Plan funduszu sołeckiego na 2014 rok


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr 376/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6b.pdf

Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2014 oraz funduszu sołeckiego na rok 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »