| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212,art.214,art.215, art 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i.), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2013 r.poz.594)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2014, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie 13.453.085,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 13.153.085,56 zł;

2) dochody majątkowe: 300.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 r. w wysokości 20.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki ogółem budżetu  na rok 2014 w łącznej kwocie 13.394.740,27 zł, w tym;

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 13.215.302,27zł

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 179.438,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmuje plan wydatków bieżących o których mowa w ust.1pkt 1, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 10.890.851,71 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.188.177,25 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.702.674,46 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 722.665,00 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.318.758,48 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 230.647,08 zł;

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2014 – w kwocie łącznej 0,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 52.380,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust.1 pkt 2 ,w tym :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 179.438,00 zł

b) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;

c) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 58.345,29 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 58.345,29 zł

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 305.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 363.345,29 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 203.012,09 zł

2) spłatę rat pożyczek w kwocie 160.333,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 3

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 555.978,00 zł i wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 819.608,00.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 19.630,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł.

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2014 jak w załączniku nr 6.

§ 8.

Określa się plany:

1. Przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jak w załączniku nr 8.

2. Dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 7.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł.

2) na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 363.345,29 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu;

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału;

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Wiceprzewodnicząca Rady


Katarzyna Goździk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2,1 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2,1.pdf


Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/199/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »