| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 242/XXXVII/2013 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 23 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Koziegłowy 2014 rok

Na podstawie art. 211,212,214,215,216,217,218,220,221,222,235,236,237,239,250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku , poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 43 405 000,00 zł.

w tym :

1)               bieżące w wysokości 37 050 136,90 zł. w tym 450 024,85 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2)               majątkowe w wysokości 6 354 863,10 zł. w tym 6 154 863,10 zł. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2014 roku w wysokości 43 405 000,00 zł. z czego :

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 31 286 003,14 zł. z tego ;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22 596 150,87 zł. z tego ;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 840 622,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 755 528,87 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2 339 900,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 316 089,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 733 863,27 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 118 996,86 zł. z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 118 996,86 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 7 468 996,86 zł.

- dotacja celowa dla Gminy Poraj na budowę oczyszczalni wraz z infrastrukturą 1 000 000,00 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2014 rok stanowią tak po stronie dochodów i wydatków kwotę 43 405 000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 w wysokości 11 118 996,86 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2014 roku w wysokości 1 360 000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 360 000,00 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2014 roku kredytów i pożyczek w wysokości 2 350 929,49 zł. z czego :

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 350 929,49 zł. na pokrycie rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku , 1 350 929,49 zł.

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań :

1) z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy , w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu .

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1.               dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 219 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .

2. dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 41 000,00 zł. , wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 41 500,00 zł. jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

3. dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane , jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 093 460,00 zł. , wydatki na gospodarkę odpadami 1 094 440,34 zł. , jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości

3 339 900,00 zł. , jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1.               do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych .

2.               przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3.               lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie .

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki związane z nimi

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 242/XXXVII/2013
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Wpływy i wydatki dotyczące gospodarki odpadami w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »