| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.71.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 221, ust. 1 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, 236, 239 oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości24.133.479,97 zł., w tym:

1) dochody bieżące w wysokości23.703.758,50 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości429.721,47zł., w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej129.721,47 zł.

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie1.468.287,00 zł.

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie153.426,50 zł.

jak w załączniku nr 3 do uchwały.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie2.000,00 zł.

jak w załączniku nr 4 do uchwały.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie193.323,00 zł.

jak w załączniku nr 5 do uchwały.

5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych120.000,00 zł.

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego950,00 zł.

jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości24.482.043,17 zł.

jak w załączniku nr 6 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie22.542.835,75 zł., w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie18.940.308,75 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie13.699.660,00 zł.,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie5.240.648,75 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie999.227,00 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie2.130.454,00 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie72.846,00 zł.,

e) obsługa długu w kwocie400.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie1.939.207,42 zł., w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie1.939.207,42 zł., w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie1.138.773,63 zł.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie489.312,00 zł.

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

2) Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie1.084.615,00 zł., w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie853.615,00 zł.

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie231.000,00 zł.

jak w załączniku nr 11 do uchwały.

3) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamiw kwocie 1.468.287,00 zł.

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

4) Wydatki inwestycyjne jednoroczne w kwocie312.596,44 zł.

jak w załączniku nr 7 do uchwały.

5) Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie1.980.688,98 zł.

4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 3.

1. Budżet gminy w roku 2014 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości348.563,20 zł.Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka w wysokości348.563,20 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi824.731,00 zł., w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości670.731,00 zł.,

2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości1.962,00 zł.

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości152.038,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi476.167,80 zł., w tym:

1) na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę w wysokości476.167,80 zł.,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości157.780,00 zł.

oraz rezerwę celową w wysokości42.220,00 zł., która zostanie przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5.

1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości1.048.563,20zł.

§ 6.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 700.000,00 zł.,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, których maksymalna wysokość nie przekracza 1.048.563,20 zł.,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących w tym m.in. przeznaczonych na finansowanie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr RG.0007.71.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »