| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/251/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się budżet Gminy Milówka na 2014 rok zwany dalej budżetem w zakresie:

a) Dochodów w wysokości                                                                                    32 193 709,00 zł.
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie                                                                      29 060 448,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie                                                                      3 133 261,00 zł.

b) Wydatków w wysokości                                                                                    32 107 368,20 zł.
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w kwocie                                                                                    27 078 035,40 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie                                                                      5 029 332,80 zł.

2. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości                            13 112 120,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości              7 844 952,17 zł.

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości              4 035 686,00 zł.

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości                                          732 818,00 zł.

d) wydatki na obsługę długu w wysokości                                                        700 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Milówka w wysokości 503 850,00 zł.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 86 340,80 zł.Powstałą nadwyżkę w całości postanawia się przeznaczyć na spłatę pożyczek przypadających do spłaty w 2014 roku.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 250 085,60 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie                                                        250 085,60 zł,

3. Ustala się przychody z tytułu pożyczek w wysokości 163 744,80 zł. w tym z tytułu pożyczki w WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce”

4. Ustala się, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, w kwocie 250 085,60 zł.

b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości:                                                        250 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości                                                        150 000,00 zł. z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.

b) na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie       konkursu ofert w wysokości 80 000,00 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 732 818,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 230 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 750 000,00 zł. Całość kwoty uzyskanej z tego tytułu, przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 12 000,00 zł. Całość kwoty uzyskanej z tego tytułu, przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

4. Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustala się w wysokości 10 000,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10 000 zł

§ 6

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

2. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów w wysokości 3 165 031,00 zł. i wydatków w wysokości 3 165 031,00 zł. oraz dochodów do odprowadzenia do Budżetu państwa w wysokości 22 700,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr6do uchwały.

3. Ustala się plan zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w wysokości 318 901,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości określonej w § 2 ust. 5 lit. b niniejszej uchwały.

3. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do ;

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/251/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/251/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/251/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/251/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/251/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/251/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/251/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »