| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/367/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 z późniejszymi zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22 897 730,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25 343 874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości 2 446 144,00 zł, który będzie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł z tego kredyt 3 500 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 053 856,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 2 446 144,00 zł .

3. Ustala się rozchody w wysokości 1 053 856,00 zł, tj. na spłatę kredytów w kwocie 730 236,00 i pożyczek w kwocie 323 620,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 140 000,00 zł i rezerwę celową 60 000,00 zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie 195 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 750 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 750 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8.

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych:              
dochody – 494 600,00 zł; wydatki – 494 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 13.

5. Zatwierdza się plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00

- z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 053 856,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

Kredyty                                                                                                  730 236,00 zł w tym:

- Budowa hali sportowej                                                                       144 236,00 zł

- Termomodernizacja szkół                                                                       80 000,00 zł

- Termomodernizacja SP ZOZ                                                                       24 000,00 zł

- Termomodernizacja MGOK                                                                       100 000,00 zł

- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze                                           72 000,00 zł

- Adaptacja Dworku w Gieble                                                                       36 000,00 zł

- Modernizacja dróg w gminie                                                                       55 000,00 zł

- Pokrycie deficytu w 2012 roku                                                         19 000,00 zł

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku

na pokrycie deficytu                                                                                     200 000,00zł


Pożyczki                                                                                                  323 620,00 zł w tym:

- Przebudowa kotłowni                                                                       46 920,00 zł

- Kanalizacja                                                                                                   276700,00zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 446 144,00 zł na

dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce                                                         200 000,00 zł

- Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu                             300 000,00 zł

- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości

Ogrodzieniec                                                                                                   1 546 144,00 zł

- Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu                                           400 000,00 zł

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie

- wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/367/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »