| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XLVIII/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51 art. 54, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 j.t. ze zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje :

§ 1.1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie

19.963.053,13 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

16.696.643,00 zł,

b/ majątkowe w kwocie

3.266.410,13 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2.

Ustala się  wydatki w łącznej kwocie

19.669.313,00 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

15.606.708,00 zł,

b/ majątkowe w kwocie

4.062.605,00 zł,3.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Powstałą nadwyżkę w wysokości
przeznacza się na spłatę zaciągnietych pożyczek.293.740,13 zł,

§ 2.1.

Ustala się przychody budżetu w kwocie
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy.

356.565,00 zł,

2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

650.305,13 zł,

w tym :

- z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek

105.000,00 zł,

- z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej545.305,13 zł.

§ 3.1.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

141.090,00 zł.

2.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości


38.910,00 zł.

§ 4.

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości


8.566.860,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości1.833.399,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.


§ 6.

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości

37.700,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie
/ zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:

- przychody w kwocie

915.015,00 zł,

- koszty w kwocie

901.015,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących  kwotach :

- dochody w kwocie

86.000,00 zł,

- wydatki w kwocie

86.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie

788.420,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wprowadza się do budżetu wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań  na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 177/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 177/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 177/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 177/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 177/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 177/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 177/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »