| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/313/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Uchwała Nr 4100/I/234/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie:

34 923 929,47

w tym:

1)

dochody bieżące w wysokości

34 480 292,47

2)

dochody majątkowe w wysokości

443 637,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.

Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie:

36 068 968,47

w tym:

1)

wydatki bieżące w łącznej wysokości

30 978 602,04

2)

wydatki majątkowe w łącznej kwocie

5 090 366,43

3.

Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują:

1)

wydatki jednostek budżetowych

25 400 584,00

a)

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

15 541 428,00

b)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9 859 156,00

2)

dotacje na zadania bieżące

1 652 684,00

3)

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 313 462,00

4)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

171 872,04

5)

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

440 000,00

6)

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

4.

Wydatki, o których mowa w pkt.2 ust.2 obejmują:

1)

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 090 366,43 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

2 063 292,43 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie

1 145 039,00

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek.

2.

Ustala się łączną kwotę przychodów:

3 555 999,00

a)

z kredytu zaciąganego w banku krajowym:

1 500 000,00

b)

z pożyczek z WFOŚ i GW:

1 145 039,00 zł

c)

z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

910 960,00

3.

Ustala się łączną kwotę rozchodów:

2 410 960,00

a)

spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

2 090 000,00

b)

spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

55 960,00

c)

spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

250 000,00

d)

z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00

4.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1)

ogólną

w wysokości

150 000,00 zł

2)

celową

w wysokości

383 287,00 zł

z przeznaczeniem na:

a)

wydatki bieżące:

- nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego

15 926,00 zł

- do dyspozycji Rad Sołeckich

40 000,00 zł

- dotację podmiotową do nowo-tworzonego niepublicznego Przedszkola w Zebrzydowicach

152 361,00 zł

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

75 000,00 zł

b)

wydatki majątkowe:

100 000,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 500 000,00 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 145 039,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 500 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

4) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty łącznej 15 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych – jak w planie rozchodów.

§ 9. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2014 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2014 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porouzmień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2014 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2014

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/313/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2014 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »