| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/441/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1)ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2)szkole – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej oraz niepubliczne gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzone na obszarze miasta Będzina przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

3)przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Będzina,

4)innej formie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w niepublicznym zespole wychowania przedszkolnego lub w niepublicznym punkcie przedszkolnym,

5)uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,

6)osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną,

7)organie właściwym do udzielania dotacji (organ dotujący) – należy przez to rozumieć miasto Będzin,

8)wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki ponoszone przez prowadzone przez miasto Będzin przedszkola, pomniejszone o wydatki na utrzymanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Będzinie w części zajmowanej przez filię Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

§ 2. Uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu miasta Będzina na dany rok budżetowy są osoby prowadzące wpisane – zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty – do ewidencji prowadzonej przez miasto Będzin:

1)niepubliczne przedszkola,

2)niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki,

3)niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki,

4)niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej.

2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada organowi dotującemu wniosek, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.

§ 4. 1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:

1)złożenia w Urzędzie Miejskim w Będzinie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o rzeczywistej liczbie uczniów objętych dotacją według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca, sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz wykazu uczniów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2,

2)złożenia miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji do 10 dnia każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,z zastrzeżeniem § 9 ust. 2,

3)zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w nazwie i numerze rachunku bankowego.

2. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczy również lipca i sierpnia. Informacja o faktycznej liczbie uczniów za lipiec i sierpień powinna uwzględniać również uczniów ostatnich klas (absolwentów) i grup.

§ 5. 1. Przedszkola otrzymują z budżetu miasta Będzina dotację ustaloną według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie miasta Będzina wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta Będzina, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Będzin na dany rok budżetowy.

2. Przedszkole organizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje dodatkowo na każde dziecko dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Będzin na dany rok budżetowy.

§ 6. Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują z budżetu miasta Będzina dotację ustaloną według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia odpowiada 40% ustalonych w budżecie miasta Będzina wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta Będzina, z zastrzeżeniem pkt. 2,,

2)na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Będzin na dany rok budżetowy.

§ 7. 1. Szkoły, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały, otrzymują z budżetu miasta Będzina na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej miastu Będzin na dany rok budżetowy.

2. Szkoły, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały, organizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dodatkowo na każde dziecko dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Będzin na dany rok budżetowy.

3. Szkoły, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały, otrzymują z budżetu miasta Będzina na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. W przypadku braku na terenie miasta Będzina szkoły publicznej danego typu i rodzaju, o której mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

5. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały, przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 8. 1. Podstawą obliczenia wysokości dotacji są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej miasta według stanu na początek roku budżetowego, przepisy określające sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego, przekazana przez ministerstwo właściwe do spraw oświaty i wychowania.

2. Przyznana dotacja ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zmiany wysokości podstawy naliczania dotacji oraz liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie danego roku budżetowego.

3. Do czasu ustalenia wysokości jednostkowych miesięcznych stawek dotacji, o których mowa w § 5, 6 i 7, dotacje przekazywane są w wysokości stawek z roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Po ustaleniu stawek dotacji, o których mowa w § 5, 6 i 7, następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych w poszczególnych miesiącach.

5. W przypadku przekazania kwot dotacji w poszczególnych miesiącach roku w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona w poczet dotacji na następny miesiąc.

§ 9. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu grudniu oraz rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień do 27 grudnia, a w przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości dokonać zwrotu na rachunek organu dotującego w terminie do 31 grudnia.

§ 10. 1. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.

2. Miesięczną stawkę dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego określa się w oparciu o średnie roczne koszty utrzymania jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Będzin.

§ 11. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Będzina.

2. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący oraz dyrektora szkoły lub przedszkola co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym i przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu jej przeprowadzenia.

3. Zakres kontroli dotacji obejmuje:

1)dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji,

2)sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczb uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, na podstawie prowadzonej przez placówkę dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania,

3)dane ujęte w rozliczeniach miesięcznych, o których mowa w § 4 ust 1 pkt 2 niniejszej uchwały, w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji szkoły lub placówki,

4)posiadane przez szkołę lub przedszkole orzeczenia i opinie, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy o systemie oświaty,

5)sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie prowadzonej przez placówkę dokumentacji finansowej.

4. Kontrolujący ma prawo do sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

5. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli w terminie do 14 dni od dnia jej zakończenia sporządza protokół i wystąpienie pokontrolne wskazujące na dokonane ustalenia i przedkłada go do akceptacji Prezydentowi Miasta Będzina.

6. Zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Będzina protokół wraz z wystąpieniem pokontrolnym przekazuje się szkole lub przedszkolu w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

7. Osobie prowadzącej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić pisemnie Prezydentowi Miasta Będzina w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić protokół kontroli.

§ 12. 1. Dotacja lub jej część niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

2. W przypadku zakończenia działalności przez szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego osoba prowadząca powinna przekazać niezwłocznie organowi dotującemu ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w terminie 30 dni od daty zakończenia działalności.

§ 13. Ustala się następujące wzory druków wykorzystywanych do udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu miasta Będzina podmiotom prowadzącym na terenie miasta Będzina niepubliczne szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego:

1)wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2)wzór miesięcznej informacji o liczbie uczniów objętych dotacjami określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3)wzór miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4)wzór wykazu uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania publicznego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXIII/318/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej Będzina w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania uwzględnia aktualny stan prawny w zakresie wspierania szkół i placówek niepublicznych oraz lokalne potrzeby, Uchwała zawiera uregulowania prawne wprowadzone art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 827), a w szczególności dotyczące:
– uwzględnienia w zasadach określania podstawy obliczania dotacji również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,
– odstąpienia przez ustawodawcę z posługiwania się pojęciem oddziału przedszkolnego,
– doprecyzowania terminów przekazywania dotacji na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
Przekazanie dotacji szkole lub placówce niepublicznej jest obowiązkiem właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia. Do kompetencji organu stanowiącego gminy należy określenie wysokości wypłacanej dotacji dla uprawnionych podmiotów nie niższej niż wskazane w ustawie o systemie oświaty.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/441/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV 442 2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/441/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV 442 2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/441/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV 442 2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/441/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV 442 2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »