| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i pkt 10 art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242 ust. 1,art. 243, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 472.767.529 zł, w tym:

1) dochody bieżące:              437.005.266 zł;

2) dochody majątkowe: 35.762.263 zł;

- jak w tabeli nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 490.021.922 zł, w tym:

1) wydatki bieżące:                            429.615.305 zł;

2) wydatki majątkowe:                            60.406.617 zł;

- jak w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 292.517.689 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 192.053.567 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 100.464.122 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 65.756.461 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.532.012 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta w łącznej kwocie 6.482.423 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2014 w kwocie łącznej 6.832.275 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 4.494.445 zł;

jak w tabeli nr 2.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 59.906.617 zł; w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 6.107.382 zł;

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł

jak w tabeli nr 2.

§ 3.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;

2) celowe w łącznej wysokości 4.115.841 zł z tego:

a) przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.130.000 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu edukacji w wysokości 300.000 zł;

c) na odprawy w wysokości 585.841 zł,

d) na budżet partycypacyjny w wysokości 2.100.000 zł.

§ 4.

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości17.254.393zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 16.229.614 zł;

b) z pożyczek w kwocie: 1.024.779 zł;

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 26.532.186 zł;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 9.277.793 zł;

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2014 kredytów w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) z tytułu pożyczek w wysokości 1.024.779 zł na realizację zadań inwestycyjnych;

3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16.229.614 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2014 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości 6.832.275 zł.

§ 8.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 9.

1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie 46.502 zł zgodnie z tabelą nr 4.

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej jednostki.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie2.300.000 złi wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości2.148.200 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości151.800 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2.

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12.

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014 – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości 405.600 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w wysokości 20.000 zł,

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 30.000 zł,

3) dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania w wysokości 600 zł,

4) pokrycie kosztów przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach do miejsc realizacji służb na terenie miasta Chorzów 20.000 zł,

5) wydatki modernizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie w wysokości 300.000 zł,

6) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 35.000 zł.

§ 13.

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody1.956.870 zł

2) wydatki1.956.870 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się planprzychodów i kosztówgminnego zakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie 4.783.736 zł, z tego:

1) dotacji przedmiotowej w kwocie 50.000 zł,

2) dotacji celowej na inwestycje              w kwocie 4.733.736 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3,

4. Dotację dla Zakładu Komunalnego PGN Gminy Chorzów – ustala się według stawki dopłaty do powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w zasobach innych niż Gminy w wysokości1,26 zł/ m2/m-c.

§ 14.

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości16.444.256 zł,

1) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości22.114.024 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 15.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu:

a) kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,

b) emisji papierów wartościowych w wys. 21.472.535 zł,

2) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 4.500.000 zł,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


PLAN  DOCHODÓW  WG  ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Zalacznik1.pdf

PLAN  DOCHODÓW WG ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014


PLANOWANY DEFICYT BUDZETU MIASTA NA 2014 ROK I ŹRÓDŁA JEGO  POKRYCIA
Zalacznik3.pdf

PLANOWANY DEFICYT BUDZETU MIASTA NA 2014 ROK I ŹRÓDŁA JEGO  POKRYCIA


WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2014 ROK
Zalacznik4.pdf

WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2014 ROK


Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok


Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok


DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Zalacznik7.pdf

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2014 rok
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2014 rok


Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych


Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok
Zalacznik10.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »