| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 308/XXXIX/2013 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Rekreacja”

Na podstawie Na podstawie art.20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 647, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238.) i art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 226/XXVIII/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.,

po stwierdzeniu braku sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

oraz przyjmując do wiadomości:

a) brak nieuwzględnionych uwag do planu,

b) brak wynikających z ustaleń planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

Rada Gminy Konopiska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"Konopiska - Rekreacja", zwany dalej planem

§ 1. Plan obejmuje teren w sołectwie Konopiska, w granicach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan reguluje - w zakresie określonym w art. 15 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zasady zagospodarowania przestrzennego, nieuregulowane jednoznacznie w ogólnie obowiązujących przepisach odrębnych i szczególnych.

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - rysunek planu sporządzony na mapach zasadniczych w skali 1:1000 oraz przeskalowanych do tej samej skali mapach ewidencyjnych.

2. W zależności od potrzeb rysunek planu może być wydrukowany w innej skali niż określona w ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia odpowiedniej adnotacji na wydruku.

3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice planu;

2) skala rysunku planu w formie liczbowej i liniowej;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;

4) oznaczenia cyfrowo-literowe określające przeznaczenie i numer terenu;

5) linie zabudowy.

4. Treść podkładów mapowych, istniejące przebiegi infrastruktury technicznej wraz ze strefami ochronnymi, podziały ewidencyjne (stan w roku 2013) nie są ustaleniem planu, stanowią jedynie informację pomocniczą.

§ 4. Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:

1) ustawa, bez bliższego sprecyzowania - ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) przepisy, przepisy odrębne- akty prawne inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, w szczególności:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z roku 2013, poz. 1409, ze zmianami),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z roku 2010, Nr 102, poz.651, ze zmianami),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z roku 2013, poz.260 ze zmianami),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z roku 2012, poz. 145, ze zmianami),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z roku 2012, poz. 460, ze zmianami),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z roku2013, poz. 627 , ze zmianami),

- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz.U. z roku 2010, nr 106, poz. 675 , ze zmianami),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z roku 2013, poz. 21, ze zmianami),

- ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze ( Dz.U. z roku 2013 poz. 1393 , ze zmianami),

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. 2013 poz. 1205 ze zmianami),

- akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego, w szczególności rozporządzenie nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" (Dz. Urz. woj. śląskiego nr 163, poz.3071),

3) plan- ustalenia niniejszej uchwały wraz z załącznikiem graficznym - rysunkiem planu;

4) uchwała- niniejsza uchwała Rady Gminy Konopiska;

5) rysunek planu- rysunek na mapie w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

6) teren- obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

7) przeznaczenie podstawowe- przeznaczenie, które powinno przeważać lub występować jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

8) przeznaczenie dopuszczalne- przeznaczenie inne niż podstawowe, które może, na warunkach określonych w uchwale, występować w granicach planu;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy- linia jednoznacznie opisana w planie lub oznaczona graficznie na rysunku planu, pomiędzy którą a drogą lub innym elementem zagospodarowania, w stosunku do którego została określona, nie może znajdować się żadna część kubatury żadnego z budynków zlokalizowanych na działce;

10) intensywność zabudowy- wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej do jej całkowitej powierzchni;

11) maksymalna powierzchnia zabudowy- wartość procentowa powierzchni ogólnej rzutu przyziemia obiektów stałych zlokalizowanych na działce budowlanej do jej całkowitej powierzchni;

12) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej- najmniejsza dopuszczalna wartość procentowa stosunku powierzchni biologicznie czynnych na działce budowlanej do jej całkowitej powierzchni;

13) działalność nieuciążliwa- działalność, w wyniku której stała lub okresowa uciążliwość pod względem wibracji, hałasu, zapylenia, zapachu, zanieczyszczenia powietrza nie wykracza poza granice działki (zespołu działek) na której (których) jest prowadzona, niezależnie od utrzymania norm określonych przepisami odrębnymi;

14) działalność uciążliwa- działalność nie spełniająca warunków określonych w p.13, a także działalność mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

15) działka- działka budowlana, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu wewnętrznym;

16) zabudowa, budynek- budynki w rozumieniu prawa budowlanego;

17) inne obiekty- inne niż budynki obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego;

18) zabudowa towarzysząca- zlokalizowane na działce budowlanej budynki powiązane funkcjonalnie z budynkiem o funkcji podstawowej (np. garaże, altany, budynki gospodarcze);

19) urządzenia i zagospodarowanie towarzyszące- obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji podstawowych i uzupełniających a także towarzysząca zieleń urządzona;

20) wysokość do okapu -wysokość od średniego poziomu terenu na obrysie budynku do linii oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych;

§ 5. 1. W granicach terenu objętego planem nie występują obszary górnicze, obszary zagrożone powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, jak również obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, ani potwierdzone stanowiska archeologiczne.

2. Obszar planu znajduje się w całości w granicach otuliny Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą".

3. W granicach planu nie występują inne niż wymieniony w ust. 2 obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

4. W granicach planu nie wyznacza się terenów mogących być przedmiotem scalenia i podziału.

5. Zasady dokonywania podziałów określa się w ustaleniach dla poszczególnych terenów.

§ 6. W granicach terenów objętych planem, w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody ustala się, co następuje:

1) zakazuje się magazynowania i składowania niezwiązanych z podstawową działalnością odpadów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z ich skupem, segregacją i przeróbką;

2) ustala się wymóg stosowania technologii zapewniających ograniczenie uciążliwości do poziomów dopuszczalnych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska;

3) zakazuje się wprowadzania ścieków do ziemi i wód;

4) równomierny poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w przepisach z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.

§ 7. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu ustala się, co następuje:

1) obsługa terenów z dróg KDL (ul. Rolnicza) i KDD oraz drogami wewnętrznymi;

2) wydzielane drogi wewnętrzne powinny mieć szerokość:

a) drogi jezdne - nie mniej niż 4,5 m,

b) drogi dla ruchu pieszego, rowerowego, konnego - nie mniej niż 1,5 m.

§ 8. W zakresie obsługi inżynieryjnej terenu, jeżeli zapis planu nie stanowi inaczej, ustala się, co następuje:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci w ul. Rolniczej, Przemysłowej lub ujęcia własnego;

2) zaopatrzenie w gaz z sieci w ul. Rolniczej i Przemysłowej;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci w ul. Rolniczej, Przemysłowej oraz z przebiegających linii SN 15 kV;

4) odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni indywidualnych; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ustala się wymóg gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach i wywóz do oczyszczalni;

5) w granicach GZWP nr 325 "Częstochowa" wyklucza się systemy oczyszczania ścieków oparte na rozsączaniu ich w gruncie;

6) odprowadzenie wód deszczowych:

a) z terenów zabudowy mieszkaniowej oraz ekstensywnej przemysłowej i usługowej - powierzchniowo w granicach własności,

b) z terenów skoncentrowanej zabudowy przemysłowej i usługowej oraz dróg i placów - poprzez kanalizację deszczową lub rowy odwadniające do odbiornika, po podczyszczeniu zgodnie z obowiązującymi normami,

7) ogrzewanie obiektów indywidualne, z wykorzystaniem wysoko efektywnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza;

8) usuwanie odpadów zgodnie z przepisami gminnymi i przepisami prawa budowlanego;

9) adaptuje się istniejące przebiegi tranzytowe sieci przesyłowych, z wymogiem zachowania:

a) stref ochronnych:

- od napowietrznych linii wysokiego napięcia - 15 m od skrajnego przewodu,

- od napowietrznych linii średniego napięcia - 7 m od skrajnego przewodu,

b) strefy kontrolowanej od gazociągu - 4 m od osi, w tym 2 m od osi z zakazem zadrzewiania,

c) strefy bezpieczeństwa od ropociągu - 15 m od osi,

10) dopuszcza się skablowanie istniejących sieci WN 110 kV i SN 15 kV.

§ 9. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne.

2. Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o ile zapis planu nie stanowi inaczej może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające :

1) zieleń urządzona;

2) komunikacja wewnętrzna (dojazdy, place manewrowe i parkingi, ścieżki rowerowe i piesze);

3) urządzenia infrastruktury technicznej, realizowane w formie sieci bądź obiektów wolno stojących, wbudowanych albo podziemnych;

4) obiekty małej architektury w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

§ 10. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren oznaczony symbolem1US,UT,z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i wypoczynku - pole golfowe.

2. W granicach terenu określonego w ust. 1 dopuszcza się:

1) wydzielenie, w pasie szerokości do 200 m wzdłuż drogi 10KDL, terenu dla lokalizacji obiektów związanych funkcjonalnie z przeznaczeniem podstawowym, w szczególności: budynków klubowych, wypożyczalni sprzętu, gastronomii, handlu, obiektów noclegowych, z parkingami z liczbą miejsc postojowych nie mniejszą niż 1/2 docelowej łącznej liczby użytkowników i pracowników;

2) urządzenie, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo lotnicze, lądowiska dla niewielkich statków powietrznych;

3) zmianę ukształtowania terenu, tworzenie niewielkich zbiorników wodnych.

3. W granicach terenów określonych w ust.1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i kształtowania zabudowy:

1) zabudowę dopuszcza się w granicach terenu określonego w ust. 2 pkt.1;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy określa się na 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną;

3) dopuszczalna wysokość całkowita budynków, z zastrzeżeniem pkt.5 - 12,0 m;

4) dopuszczalna wysokość innych obiektów - 50,0 m;

5) ograniczenie zapisane w pkt. 3 nie dotyczy fragmentów budynków o powierzchni nieprzekraczającej 20% ich powierzchni całkowitej i wysokości do 18 m - stanowiących akcenty architektoniczne lub niezbędnych ze względów konstrukcyjnych albo technologicznych;

6) dopuszcza się dachy dwu- i wielospadowe o spadku poszczególnych połaci do 60°, oraz dachy jednospadowe o spadku do 15° a także dachy płaskie i projektowane indywidualnie;

7) w granicach wydzielonego terenu określonego w ust. 2 pkt. 1 ustala się:

a) maksymalny udział powierzchni zabudowanej- 40%,

b) intensywność zabudowy w granicach 0,1- 1,0,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%,

8) pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. W granicach terenów określonych w ust.1 obowiązują następujące zasady wydzielania działek budowlanych:

1) powierzchnia działki musi umożliwić spełnienie warunków określonych w ust.3 pkt. 7 lit. a i c oraz lokalizację niezbędnej liczby miejsc postojowych, o ile nie zostanie zorganizowany zbiorczy parking dla całego ośrodka;

2) działki dla infrastruktury należy wydzielać zgodnie z odpowiednimi przepisami odrębnymi;

3) do działki musi być zapewniony bezpośredni dostęp z drogi publicznej lub wewnętrznej; nie dopuszcza się dostępności w formie służebności przejazdu.

§ 11. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren oznaczony symbolem2US,UT,z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i wypoczynku.

2. W granicach terenu określonego w ust. 1 dopuszcza się:

1) wydzielenie jednej działki dla zabudowy mieszkaniowej - rezydencjonalnej;

2) lokalizację obiektów związanych z obsługą incydentalnych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;

3) poszerzenie sąsiadującego pola golfowego, wraz z obiektami towarzyszącymi, z parkingami z liczbą miejsc postojowych nie mniejszą niż 1/2 docelowej łącznej liczby użytkowników i pracowników;

4) zmianę ukształtowania terenu, tworzenie zbiorników wodnych;

5) tworzenie zespołów zieleni o charakterze parkowym.

3. W granicach terenów określonych w ust.1 obowiązują następujące ogólne zasady zagospodarowania oraz lokalizacji i kształtowania zabudowy:

1) zabudowę dopuszcza się w granicach określonych na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej - 1 000 m2;

3) w granicach działki budowlanej ustala się:

a) maksymalny udział powierzchni zabudowanej - 40%,

b) intensywność zabudowy w granicach 0,1- 1,0,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%,

d) dopuszczalna wysokość całkowita budynków - 12,0 m,

e) ograniczenie zapisane w lit. d nie dotyczy fragmentów budynków o powierzchni nieprzekraczającej 20% ich powierzchni całkowitej i wysokości do 18 m - stanowiących akcenty architektoniczne lub niezbędnych ze względów konstrukcyjnych albo technologicznych,

f) dopuszcza się dach dwu- i wielospadowy o spadku poszczególnych połaci do 45°, lub dachy jednospadowe o spadku do 15° a także dachy płaskie i projektowane indywidualnie,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy - 12 m od granicy kompleksu leśnego,

h) wymóg zapewnienia co najmniej 2 miejsc parkingowych i / lub garażowych.

§ 12. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren oznaczony symbolem3US,UT,z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i wypoczynku - terenu ośrodka jeździeckiego.

2. W granicach terenu określonego w ust. 1 obowiązują ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy jak w § 10 ust. 3 pkt. 3-8.

§ 13. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren oznaczony symbolem4P,U,z podstawowym przeznaczeniem dla różnorodnej działalności gospodarczej, w tym lokalizacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych - z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.

2. W granicach terenu określonego w ust. 1 dopuszcza się kontynuowanie funkcji i zagospodarowania jak na terenie 2US,UT.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy - 12 m od granicy lasu i 30 m od brzegu rowu 9WS.

4. Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 5 000m2.

5. Minimalna szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych - 6,0 m.

6. W granicach terenów określonych w ust.1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji i kształtowania zabudowy:

1) dopuszczalna wysokość całkowita budynków, z zastrzeżeniem pkt.3 - 12,0 m;

2) dopuszczalna wysokość innych obiektów - 50,0 m;

3) ograniczenie zapisane w pkt. 1 nie dotyczy fragmentów budynków o powierzchni nieprzekraczającej 20% ich powierzchni całkowitej i wysokości do 18 m - stanowiących akcenty architektoniczne lub niezbędnych ze względów konstrukcyjnych albo technologicznych;

4) dopuszcza się dachy dwu- i wielospadowe o spadku poszczególnych połaci do 60°, oraz dachy jednospadowe o spadku do 15° a także dachy płaskie i projektowane indywidualnie;

5) w granicach wydzielonego terenu określonego w ust. 2 pkt. 1 ustala się:

a) maksymalny udział powierzchni zabudowanej- 50%,

b) intensywność zabudowy w granicach 0,1- 1,0,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 15%, w tym pas zieleni izolacyjnej szerokości co najmniej 15 m od strony terenów 5Zn/WS i terenów rekreacyjnych.

7. Pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 14. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren oznaczony symbolem5Zn/WSz podstawowym przeznaczeniem dla nieurządzonej zieleni.

2. W granicach terenu określonego w ust. 1 dopuszcza się:

1) adaptację i poszerzenie istniejącego stawu - do granicy określonej na rysunku planu;

2) zalesienie do 20% powierzchni terenu;

3) lokalizację niekubaturowych obiektów, wysokości do 5 m, służących rekreacji i wypoczynkowi.

§ 15. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren oznaczony symbolem6Znz podstawowym przeznaczeniem dla nieurządzonej zieleni.

2. W granicach terenu określonego w ust. 1 dopuszcza się urządzenie stawów - do 30 % powierzchni terenu.

§ 16. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, tereny oznaczone symbolami7-8ZLz przeznaczeniem dla lasów.

§ 17. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, tereny oznaczone symbolami9WSz przeznaczeniem dla wód otwartych - rowu A-KR (na mapie Hydrograficznej Polski " Dopływ z Krzaków").

§ 18. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren10KDL, z podstawowym przeznaczeniem na komunikację - drogi publiczne.

2. Teren określony w ust. 1 należy zagospodarować jako ulicę kl. L (lokalna), o szerokości całkowitej w liniach rozgraniczających 12-25,0 m, z jezdnią szerokości co najmniej 5,5 m, chodnikami od strony zabudowy szerokości nie mniej niż 1,5 m oraz wydzielonymi pasami parkowania równoległego i/lub poprzecznego.

§ 19. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren11KDD, z podstawowym przeznaczeniem na komunikację - drogi publiczne.

2. Tereny określone w ust. 1 należy zagospodarować jako ulice kl. D (dojazdowe), o szerokości całkowitej w liniach rozgraniczających 10-12,0 m, z jezdnią szerokości co najmniej 5,0 m, oraz chodnikami od strony zabudowy szerokości nie mniej niż 1,5 m.

§ 20. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren12KDd, z podstawowym przeznaczeniem na komunikację.

2. Tereny określone w ust. 1 należy zagospodarować jako dojazd o szerokości całkowitej w liniach rozgraniczających 12-14,0 m, bez wydzielonej jezdni.

3. Obowiązuje utrzymanie istniejącego zadrzewienia w postaci dwurzędowej alei.

§ 21. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, tereny13I, z podstawowym przeznaczeniem na obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, bez miejsc parkingowych.

2. W granicach terenu określonego w ust.1 ogranicza się dopuszczalną wysokość:

1) obiektów kubaturowych na 7,0 m;

2) obiektów niekubaturowych na 20,0 m.

3. Maksymalny udział powierzchni zabudowanej - 20%.

4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%.

§ 22. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie ustala się.

§ 23. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

§ 24. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

2. Wójt Gminy Konopiska zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji;

2) podanie w obowiązującym trybie treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 25. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Z dniem wejścia planu w życie traci moc uchwała nr 70/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


mgr inż. Marcin PoleszczukZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 308/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU


Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 308/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.1.pdf

RYSUNEK PLANU - SEKCJA A


Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr 308/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.2.pdf

RYSUNEK PLANU - SEKCJA B


Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr 308/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.3.pdf

RYSUNEK PLANU - SEKCJA C


Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr 308/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.4.pdf

RYSUNEK PLANU - SEKCJA D


Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr 308/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.5.pdf

RYSUNEK PLANU - SEKCJA E


Uzasadnienie

Plan opracowany na wniosek właściciela gruntów, z przeznaczeniem na rozbudowę pola golfowego i inne rodzaje zagospodarowania rekreacyjnego. W celu ujednolicenia zapisu planem objęto również tereny objęte obowiązującym planem pola golfowego przyjętym uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 70/IX/03 z dnia 20.06.2003 r. Plan ten traci moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały.

Zamierzenie nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Realizacja planu nie wiąże się ze zobowiązaniami gminy z tytułu realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury będących zadaniem własnym gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »