| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII.227.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów gminy z kwoty 14 219 899,52zł do kwoty 13 756 744,67zł tj o kwotę 463 154,85zł zgodnie zzałącznikiem Nr1do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków gminy z kwoty 13 276 975,52zł do kwoty 12 813 820,67zł tj o kwotę 463 154,85zł zgodnie zzałącznikiem Nr2do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się  nadwyżkę budżetu w kwocie 942 924,00zł

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości  942 924,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5 135 205,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:              5 135 205,00zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 6 078 129,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 6 011 129,00zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:     67 000,00 zł

§ 6. Skorygować treść Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH„ w sposób jak wzałączniku Nr3do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.227.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiana planu dochodów

Zmiana planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 630,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

11 630,00

0310

Podatek od nieruchomości

2 431,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

9 199,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 474 784,85

85395

Pozostała działalność

- 474 784,85

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 403 566,72

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 71 218,13

Razem:

- 463 154,85


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.227.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiana planu wydatków

Zmiana planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 1 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 1 500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 474 784,85

85395

Pozostała działalność

- 474 784,85

3257

Stypendia różne

- 11 220,00

3259

Stypendia różne

- 1 880,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 2 138,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 377,00

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 4 095,57

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 722,57

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 4 219,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 745,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

- 968,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

- 170,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

- 986,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- 175,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

- 3 442,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- 608,00

4307

Zakup usług pozostałych

- 373 565,00

4309

Zakup usług pozostałych

- 66 023,00

4357

Zakup usług dostępu do sieci Internet

- 967,72

4359

Zakup usług dostępu do sieci Internet

- 170,78

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- 510,00

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- 90,00

4377

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

- 1 065,00

4379

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

- 188,00

4417

Podróże służbowe krajowe

- 390,00

4419

Podróże służbowe krajowe

- 69,00

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 0,19

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 0,02

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 630,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

11 630,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

11 630,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 500,00

92195

Pozostała działalność

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

Razem:

- 463 154,85


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.227.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan  wydatków jednostek pomocniczych na rok 2013 -
wydatki na realizację zadań w Gminie Ślemień

Plan  wydatków jednostek pomocniczych na rok 2013 -
wydatki na realizację zadań w Gminie Ślemień

Klasyfikacja budżetowa

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000,00

Ślemień

92195

Pozostała działalność

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

600

Transport i łączność

3 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 000,00

Kocoń

92195

Pozostała działalność

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

650,00

4300

Zakup usług pozostałych

350,00

600

Transport i łączność

2 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 500,00

Las

92195

Pozostała działalność

2 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »