| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/475/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Miejska w Świętochłowicach

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice, wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział 3 § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gmina obowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki, spełniające wymagania Polskich Norm, o kolorystyce oraz pojemności zgodnej z wymaganiami ujętymi w niniejszym regulaminie. Typ pojemnika należy uzgodnić z firmą obsługującą system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Świętochłowice"

2. Rozdział 3 § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Poddawanie pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku"

3. Rozdział 3 § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub kontenerach w kolorze czarnym, metalicznym lub szarym o minimalnej pojemności 120 l, uwzględniając następujące warunki:

1) Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje do 4 osób - minimalnie jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje od 5 osób - minimalnie dwa pojemniki o pojemności 120 l każdy lub jeden o pojemności 240 l;

3) Nieruchomości wielolokalowe należy wyposażyć w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l w ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, na podstawie wyliczeń wynikających ze wskaźnika wytwarzania odpadów, który zgodnie z WPGO dla województwa śląskiego w regionie II wynosi:

a) w 2013 r. – 402 kg/Ma,

b) w 2014 r. – 408 kg/Ma,

c) w 2017 r. – 427 kg/Ma,

d) w 2020 r. – 450 Kg/Ma,

e) w 2022 r. – 466 kg/Ma”

4) W przypadku jednorazowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych istnieje możliwość umieszczenia nadmiaru odpadów w czarnych workach o pojemności 120 l;

5) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, w tym działalność gospodarcza, instytucje oświaty, zdrowia i instytucje religijne, należy wyposażyć w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, w ilości wynikającej z zastosowania następujących przeliczników przy miesięcznej częstotliwości odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej 4 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

b) dla placówek oświatowych 4 l na każdego uczęszczającego i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

c) dla lokali handlowych 60 l na każde 10 m2, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

d) dla punktów handlowych poza lokalem 60 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,

e) dla lokali gastronomicznych 60 l na 1 miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

h) dla domów opieki, hoteli, pensjonaty itp. 40 l na 1 łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

i) dla lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 120 l, jeżeli w obrębie tej nieruchomości lub nieruchomości przyległych nie znajdują się kosze uliczne.

j) dla organizacji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp. oraz punktów handlowych lub usługowych nie spełniających warunków zawartych w podpunktach "a" do "j", w których zatrudnionych jest i przebywajacych na stanowisku pracy w czasie jednej zmiany nie więcej niż dwie osoby, nie mniej niż jeden worek 60l

6) Ogrody działkowe zrzeszone należy wyposażyć w kontenery o minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów biodegradowalnych;

7) Ogrody działkowe zrzeszone należy wyposażyć w kontenery o minimalnej pojemności 1100 l do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych w oparciu o następujący rodzaj przeliczenia tj. 60 l / miesiąc na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku;

8) Niezrzeszone ogrody działkowe należy wyposażyć w odpowiednio oznakowane worki lub pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

9) Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli niezrzeszonych ogrodów działkowych (sąsiadów) z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem. Minimalna objętość pojemników w tym przypadku powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców i wskaźnika wytwarzania odpadów, o którym mowa w § 6 ust.7 pkt a i b niniejszego regulaminu;

10) Boksy garażowe należy wyposażyć w worki o pojemności 120l;

11) Niezabudowane nieruchomości rekreacyjne należy wyposażyć w odpowiednio oznakowane worki o minimalnej pojemności 120l;

12) Cmentarze należy wyposażyć w kontenery na odpady komunalne o minimalnej pojemności 1100 l. W okresie świąt należy zwiększyć ilość pojemników lub częstotliwość ich opróżniania celem zapobiegnięcia ich przepełnieniu;

13) Targowiska należy wyposażyć w pojemniki na odpady komunalne o minimalnej pojemności 120 l/stoisko;

14) Targowiska należy wyposażyć w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych o minimalnej pojemności 1100 l;

15) Prowadzący działalność handlową i gastronomiczną przy obiektach, w których prowadzona jest ta działalność są zobowiązani do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych w nich odpadów komunalnych.

4. Rozdział 3 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w celu ustalenia warunków ich odbioru"

5. Rozdział 3 § 6 ust. 4 pkt 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"odpady biodegradowalne (np. w działkach rekreacyjnych, ogrodach działkowych)"

6. Rozdział 3 § 6 ust. 5 pkt 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 120"

7. Rozdział 3 § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, tonery, świetlówki, można również umieszczać w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w wybranych administracjach mieszkaniowych na terenie miasta. Wykaz administracji dostępny jest na stronie www.czyste.swietochlowice.pl , www.swietochlowice.pl , bądź w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach".

8. Rozdział 3 § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek na terenie miasta. Wykaz aptek dostępny jest na stronie www.czyste.swietochlowice.pl , www.swietochlowice.pl , bądź w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach"

9. Rozdział 3 § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych przeprowadza się akcyjnie poprzez podstawienie pojemników w poszczególnych dzielnicach miasta z częstotliwością jeden raz na kwartał. Termin oraz miejsca podstawienia kontenerów określa harmonogram dostępny w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz w siedzibie przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów wielkogabarytowych".

10. Wykreśla się Rozdział 3 § 9 ust. 5.

11. Rozdział 5 § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmieszane odpady komunalne pochodzące z działalności użyteczności publicznej, działalności gospodarczej, handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i zdrowia, instytucji religijnych, cmentarzy, placówek oświatowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu".

12. Rozdział 5 § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Odpady zmieszane i odpady biodegradowalne z ogrodów działkowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 31 października."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »