| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 251/XXXI/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.174.270 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.300.019 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.874.251 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.643.337 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.594.123 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.049.214 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 469.067 zł. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

a) pożyczka w kwocie 420.477 zł,

b) wolne środki w kwocie 48.590 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.842.952 zł z tego:

a) pożyczki w kwocie 1.421.600 zł,

b) wolne środki w wysokości 421.352 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 1.373.885 zł.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 21.500 zł,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.500 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 16.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.400 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 459.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 604.500 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody - 3.043.305 zł, w tym:

dotacje celowe z budżetu na inwestycje 1.897.545 zł,

dotacje przedmiotowe w wysokości 96.500 zł,

- koszty - 3.042.185 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1. 800 .000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 420.477 zł,

3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.001.123 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 dochody 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor 2014

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 Adm. rządowa 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 Porozumienia z admin. 2014

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 Dochody ze zlec 2014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 KZB 2014

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. 9 dotacje z budżetu gminy 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. 10 Fundusz Sołecki 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »