| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 251/XXXI/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.174.270 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.300.019 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.874.251 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.643.337 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.594.123 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.049.214 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 469.067 zł. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

a) pożyczka w kwocie 420.477 zł,

b) wolne środki w kwocie 48.590 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.842.952 zł z tego:

a) pożyczki w kwocie 1.421.600 zł,

b) wolne środki w wysokości 421.352 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 1.373.885 zł.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 21.500 zł,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.500 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 16.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.400 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 459.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 604.500 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody - 3.043.305 zł, w tym:

dotacje celowe z budżetu na inwestycje 1.897.545 zł,

dotacje przedmiotowe w wysokości 96.500 zł,

- koszty - 3.042.185 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1. 800 .000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 420.477 zł,

3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.001.123 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 dochody 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor 2014

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 Adm. rządowa 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 Porozumienia z admin. 2014

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 Dochody ze zlec 2014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 KZB 2014

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. 9 dotacje z budżetu gminy 2014

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 251/XXXI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. 10 Fundusz Sołecki 2014

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »