| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/319/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 29.276.000 zł, z tego:

1)               bieżące w wysokości 22.535.000 zł,

2)               majątkowe w wysokości 6.741.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 32.774.000 zł, z tego:

1)               bieżące w wysokości 21.194.919 zł,

2)               majątkowe w wysokości 11.579.081 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)               ogólną w wysokości – 153.800 zł,

2)               celową w wysokości – 46.200 zł,

                            z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5.

Deficyt budżetu w kwocie 3.498.000 zł. , który będzie pokryty przychodem z tytułu:

- nadwyżki budżetowej roku 2013 w wysokości 300.000 zł.

- kredytu w wysokości 3.198.000 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.917.560 zł ( w tym: pożyczka 1.067.040 zł., kredyt – 3.198.000 zł. nadwyżka budżetowa z roku 2013 – 300.000 zł. ) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.419.560 zł.( w tym spłata kredytów -1.419.560 ), zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)               sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,

2)               spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu – w kwocie 1.419.560 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 3.198.000 zł.

§ 8.

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9.

1.               Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.               Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11.

1.               Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.557.950 zł, wydatki - 3.554.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2.               Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 24.800 zł, wydatki – 24.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w załączniku nr 8.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do

1)               zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2)               przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000

3)               do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)               przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5)               przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6)               udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;

7)               udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000

8)               lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Część opisowa budżetu na 2014 rok.

Projekt budżetu gminy na 2014 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wdrożonej od 1 stycznia 2012 r.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku , danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w systemie informacji oświatowej oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2011/2012w odniesieniu do pozostałych. elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie               Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się także na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2013 r.

Projekt budżetu gminy na 2014 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą - 29.276.000 zł.

po stronie wydatków kwotą - 32.774.000 zł.

Po stronie Przychodów

planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie zł. 3.550.520 zł., oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.067.040 zł. oraz przyjęcie 300.000 zł. nadwyżki budżetowej z roku 2013r.

Po stronie Rozchodów

planuje się spłaty kredytów w wysokości 1.419.560 zł. (wg harmonogramów spłat).

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2014 r. wynosi 29.276.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2013 i planowanych stawek podatkowych na 2014 rok. Wzrost wpływów( z podatków i opłat) wynosi średnio 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 29.276.000 zł. składają się :

- dochody własne - 9.407.490 zł. (31,65 %)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 2.017.460. (6,79 % )

- dotacje na inwestycje - 6.541.000 zł. (22%)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 16.450 zł. (0,05 % )

- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 2.850.000 zł. (9,59%)

- subwencja ogólna - 8.894.600 zł. ( 29,92% )

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,4%, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacje wydatki budżetu na 2014 r. skalkulowano na kwotę ponad 34.000.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła około 6.000.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej i możliwości kredytowych gminy projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2014 rok został ustalony na kwotę 32.774.000 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

Struktura wydatków :

1. Wydatki bieżące               21.194.919 zł.
w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               11.677.487 zł.

- dotacje z budżetu na zadania bieżące                             1.444.770 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych               433.320 zł.

- wydatki na obsługę długu j.s.t.               280.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące               7.359.342 zł.

2. Wydatki majątkowe                             11.579.081 zł.

- dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne               1.558.425 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 42.000 zł.

W tym :

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 12.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 30.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 22

DZIAŁ 400 -               WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane w tym dziale są projekty i budowa sieci wodociągowych na kwotę 878.905 zł. zgodnie z zał. Nr 3 poz. 4,6,7 i 8 oraz dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę -156.000 zł..

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 5.477.725 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK               97.300 zł.

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 190.000 zł

- zimowe utrzymanie dróg               102.000 zł.

- remonty dróg wewnętrznych                             60.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 5.028.425 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 9,11,12 i 20

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 1.727.656 zł na wydatki inwestycyjne– załącznik Nr 3 poz. 2 .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 280.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej               100.000 zł.

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej               180.000 zł

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.10.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrysy, wypisy, mapy) 50.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.855.655 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej               134.450 zł.

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)              114.800 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy               2.432.405 zł.

              w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               1.895.000 zł.

- zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.3)              10.000 zł.

- promocja gminy               50.000 zł.

- wydatki związane z poborem podatków               124.000 zł.

              w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               80.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące               44.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 273.700 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP) ubezpieczenie samochodów i członków OSP)              95.500 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               70.200 zł.

- dotacje dla jednostek OSP               30.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 18.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 18.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 280.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011,2012.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 153.800 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 46.200 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 11.583.510 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe - 5.472.390 zł

w tym wydatki majątkowe

inwestycje-załącznik Nr 3 poz.13,14,15 i 16 - 126.000 zł.

- oddziały przedszkolne -  312.570 zł.

- przedszkola  - 1.661.650 zł.

- gimnazja w Pilicy i w Wierbce - 2.720.230 zł.

- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -  528.780 zł

- dowozy uczniów do szkół - 449.850 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 40.000 zł.

- działalność stołówek szkolnych - 301.830 zł.

- pozostała działalność - 96.210 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.300 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.175.417 zł.

W tym :

- zakup usług od innych jednostek - 100.000 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 3. 500 zł.

- wspieranie rodziny - 5.000 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze - 240.000 zł.

- zasiłki stałe - 150.000 zł.

- składki na ubezpieczenia podopiecznych - 13.257 zł.

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 25.000 zł.

- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej - 588.660 zł.

§ w tym wynagrodzenia i pochodne - 507.660 zł.

- dożywianie dzieci -  50.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie                             407.670 zł.

Stypendia dla uczniów               50.000 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli               2.660 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli               4.190 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 12.048.030 zł. co stanowi 36.76% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opału, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

Wydatki inwestycyjne Zał. Nr 3 poz. 13- 16.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.717.895 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5)                                          496.800 zł.

- oświetlenie dróg i ulic                                                                                                   525.000 zł.

- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi                             44.300 zł.

- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica                                                         250.000 zł.

- modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji
Wydatki inwestycyjne (na kwotę 1.401.095 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 5,17,21

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.684.020 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury                                                         447.520 zł.

- płace instruktorów orkiestr                                                                                                   33.800 zł

- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki                                                                       3.700 zł.

oraz

wydatki inwestycyjne w wysokości 2.199.000 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.1.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W tym dziale przewidziane jest udzielenie dotacji dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w wysokości 17.150 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 240.000 zł. z czego 100.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.19 i 23.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2014 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 1.543.397 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAL 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 57.919 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.577 zł za prowadzenie stałego

rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 300 zł. na zadania z zakresu szkolenia obronnego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.483.601 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                                                         2.120 zł

- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych                                                         1.481.481 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złożeńcu zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zdania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.450 zł.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku                                           276.300 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa,               3.557.950 zł

W tym:

- dotacje z budżetu gminy                                                                                                   830.100 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                   72.000 zł

- wpływy z usług                                                                                                                 2.376.350 zł

- wpływy z różnych opłat                                                                                                   3.500 zł

                                                                                                                                            __________

                                                                      Suma bilansowa                                           3.834.250 zł.

Wydatki ogółem                                                                                                                 3.554.300 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku                                                                       279.950 zł

Suma bilansowa                                                                       3.834.250 zł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2014 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i Wydatki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »