| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/319/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 29.276.000 zł, z tego:

1)               bieżące w wysokości 22.535.000 zł,

2)               majątkowe w wysokości 6.741.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 32.774.000 zł, z tego:

1)               bieżące w wysokości 21.194.919 zł,

2)               majątkowe w wysokości 11.579.081 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)               ogólną w wysokości – 153.800 zł,

2)               celową w wysokości – 46.200 zł,

                            z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5.

Deficyt budżetu w kwocie 3.498.000 zł. , który będzie pokryty przychodem z tytułu:

- nadwyżki budżetowej roku 2013 w wysokości 300.000 zł.

- kredytu w wysokości 3.198.000 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.917.560 zł ( w tym: pożyczka 1.067.040 zł., kredyt – 3.198.000 zł. nadwyżka budżetowa z roku 2013 – 300.000 zł. ) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.419.560 zł.( w tym spłata kredytów -1.419.560 ), zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)               sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,

2)               spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu – w kwocie 1.419.560 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 3.198.000 zł.

§ 8.

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9.

1.               Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.               Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11.

1.               Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.557.950 zł, wydatki - 3.554.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2.               Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 24.800 zł, wydatki – 24.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w załączniku nr 8.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do

1)               zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2)               przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000

3)               do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)               przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5)               przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6)               udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;

7)               udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000

8)               lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Część opisowa budżetu na 2014 rok.

Projekt budżetu gminy na 2014 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wdrożonej od 1 stycznia 2012 r.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku , danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w systemie informacji oświatowej oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2011/2012w odniesieniu do pozostałych. elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie               Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się także na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2013 r.

Projekt budżetu gminy na 2014 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą - 29.276.000 zł.

po stronie wydatków kwotą - 32.774.000 zł.

Po stronie Przychodów

planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie zł. 3.550.520 zł., oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.067.040 zł. oraz przyjęcie 300.000 zł. nadwyżki budżetowej z roku 2013r.

Po stronie Rozchodów

planuje się spłaty kredytów w wysokości 1.419.560 zł. (wg harmonogramów spłat).

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2014 r. wynosi 29.276.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2013 i planowanych stawek podatkowych na 2014 rok. Wzrost wpływów( z podatków i opłat) wynosi średnio 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 29.276.000 zł. składają się :

- dochody własne - 9.407.490 zł. (31,65 %)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 2.017.460. (6,79 % )

- dotacje na inwestycje - 6.541.000 zł. (22%)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 16.450 zł. (0,05 % )

- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 2.850.000 zł. (9,59%)

- subwencja ogólna - 8.894.600 zł. ( 29,92% )

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,4%, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacje wydatki budżetu na 2014 r. skalkulowano na kwotę ponad 34.000.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła około 6.000.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej i możliwości kredytowych gminy projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2014 rok został ustalony na kwotę 32.774.000 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

Struktura wydatków :

1. Wydatki bieżące               21.194.919 zł.
w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               11.677.487 zł.

- dotacje z budżetu na zadania bieżące                             1.444.770 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych               433.320 zł.

- wydatki na obsługę długu j.s.t.               280.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące               7.359.342 zł.

2. Wydatki majątkowe                             11.579.081 zł.

- dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne               1.558.425 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 42.000 zł.

W tym :

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 12.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 30.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 22

DZIAŁ 400 -               WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane w tym dziale są projekty i budowa sieci wodociągowych na kwotę 878.905 zł. zgodnie z zał. Nr 3 poz. 4,6,7 i 8 oraz dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę -156.000 zł..

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 5.477.725 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK               97.300 zł.

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 190.000 zł

- zimowe utrzymanie dróg               102.000 zł.

- remonty dróg wewnętrznych                             60.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 5.028.425 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 9,11,12 i 20

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 1.727.656 zł na wydatki inwestycyjne– załącznik Nr 3 poz. 2 .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 280.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej               100.000 zł.

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej               180.000 zł

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 3.poz.10.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrysy, wypisy, mapy) 50.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.855.655 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej               134.450 zł.

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)              114.800 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy               2.432.405 zł.

              w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               1.895.000 zł.

- zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.3)              10.000 zł.

- promocja gminy               50.000 zł.

- wydatki związane z poborem podatków               124.000 zł.

              w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               80.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące               44.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 273.700 zł. w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP) ubezpieczenie samochodów i członków OSP)              95.500 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               70.200 zł.

- dotacje dla jednostek OSP               30.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 18.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 18.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 280.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011,2012.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 153.800 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 46.200 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 11.583.510 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe - 5.472.390 zł

w tym wydatki majątkowe

inwestycje-załącznik Nr 3 poz.13,14,15 i 16 - 126.000 zł.

- oddziały przedszkolne -  312.570 zł.

- przedszkola  - 1.661.650 zł.

- gimnazja w Pilicy i w Wierbce - 2.720.230 zł.

- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -  528.780 zł

- dowozy uczniów do szkół - 449.850 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 40.000 zł.

- działalność stołówek szkolnych - 301.830 zł.

- pozostała działalność - 96.210 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.300 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.175.417 zł.

W tym :

- zakup usług od innych jednostek - 100.000 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 3. 500 zł.

- wspieranie rodziny - 5.000 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze - 240.000 zł.

- zasiłki stałe - 150.000 zł.

- składki na ubezpieczenia podopiecznych - 13.257 zł.

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 25.000 zł.

- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej - 588.660 zł.

§ w tym wynagrodzenia i pochodne - 507.660 zł.

- dożywianie dzieci -  50.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie                             407.670 zł.

Stypendia dla uczniów               50.000 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli               2.660 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli               4.190 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 12.048.030 zł. co stanowi 36.76% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opału, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

Wydatki inwestycyjne Zał. Nr 3 poz. 13- 16.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.717.895 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5)                                          496.800 zł.

- oświetlenie dróg i ulic                                                                                                   525.000 zł.

- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi                             44.300 zł.

- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica                                                         250.000 zł.

- modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji
Wydatki inwestycyjne (na kwotę 1.401.095 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 5,17,21

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.684.020 zł.

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury                                                         447.520 zł.

- płace instruktorów orkiestr                                                                                                   33.800 zł

- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki                                                                       3.700 zł.

oraz

wydatki inwestycyjne w wysokości 2.199.000 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.1.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W tym dziale przewidziane jest udzielenie dotacji dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w wysokości 17.150 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 240.000 zł. z czego 100.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.19 i 23.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2014 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 1.543.397 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAL 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 57.919 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.577 zł za prowadzenie stałego

rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 300 zł. na zadania z zakresu szkolenia obronnego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.483.601 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                                                         2.120 zł

- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych                                                         1.481.481 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złożeńcu zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zdania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.450 zł.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku                                           276.300 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:

- dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa,               3.557.950 zł

W tym:

- dotacje z budżetu gminy                                                                                                   830.100 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                   72.000 zł

- wpływy z usług                                                                                                                 2.376.350 zł

- wpływy z różnych opłat                                                                                                   3.500 zł

                                                                                                                                            __________

                                                                      Suma bilansowa                                           3.834.250 zł.

Wydatki ogółem                                                                                                                 3.554.300 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku                                                                       279.950 zł

Suma bilansowa                                                                       3.834.250 zł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2014 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/319/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i Wydatki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »