| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/312/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a ,co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 52.826,00 –jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 52.826,00 –jak w załączniku nr 2.

3. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy –jak w załączniku nr 3.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II.WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych pożyczek
- spłata zaciągniętych kredytów3.024.402,883.024.402,88


3.000.000,00


6.649,00
1.400.000,00

41.225.701,2642.819.052,263.000.000,00


1.406.649,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/312/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

DOCHODY

zwiększa się o kwotę

52.826,00

Zwiększa się Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się wpływy z różnych opłat
zwiększa się wpływy z usług
zwiększa się pozostałe odsetki

Zwiększa się Dz. 020 Leśnictwo
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się wpływy ze sprzedaży wyrobów
zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność
zwiększa się dochody majątkowe
zwiększa się dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Zmniejsza się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zmniejsza się dochody bieżące
zmniejsza się wpływy z usług

Zmniejsza się Dz. 710 Działalność usługowa
zmniejsza się dochody bieżące
zmniejsza się wpływy z różnych dochodów

Zmniejsza się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...
zmniejsza się dochody bieżące
zmniejsza się podatek od czynności cywilnoprawnych
zmniejsza się podatek od spadków i darowizn
zwiększa się wpływy z różnych opłat

Zmniejsza się Dz. 758 Różne rozliczenia
zmniejsza się dochody bieżące
zmniejsza się subwencję ogólną /część oświatowa/

Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Zwiększa się Dz. 852 Pomoc społeczna
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się pozostałe odsetki
zwiększa się wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zwiększa się Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizacje zadań bieżących

91.000,00
91.000,00
4.000,00
80.000,00
7.000,00

2.601,00
2.601,00
1.200,00
1.401,00

12.896,00
12.896,00

12.896,00

17.666,00
17.666,00
17.666,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00


67.000,00
67.000,00
11.000,00
70.000,00
14.000,00

9.875,00
9.875,00
9.875,00

49.805,00
49.805,00

49.805,00

9.000,00
9.000,00
5.000,00
4.000,00


2.065,00
2.065,00

2.065,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/312/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

WYDATKI

zwiększa się o kwotę

52.826,00

Zwiększa się Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
zwiększa się rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa sięwydatkijednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność
zwiększa się rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy
zwiększa się wydatki majątkowe
wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

zmniejsza się rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe
zmniejsza się wydatki majątkowe
zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększa się rozdz. 60016 drogi publiczne gminne
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmniejsza się Dz. 710 Działalność usługowa
zmniejsza się rozdz. 71095 pozostała działalność
zmniejsza się wydatki bieżące
zmniejsza sięwydatkijednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie
w rozdz. 80104 przedszkola
w wydatkach bieżących
zmniejszawydatkijednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się dotacje na zadania bieżące

zmniejsza się rozdz. 80110 gimnazja
zmniejsza się wydatki bieżące
zmniejsza sięwydatkijednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się rozdz. 80195 pozostała działalność
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa sięwydatkijednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwiększa się Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
zwiększa się rozdz. 85401 świetlice szkolne
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa sięwydatkijednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

50.000,00

9.896,00
5.159,08
5.159,08
5.159,08

3.000,00
3.000,00
3.000,00

7.736,92
7.736,92
7.736,92

47.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00

47.000,00

34.170,00


60.000,00

60.000,00

60.000,00

15.635,00
15.635,00
15.635,00

15.635,00

49.805,00
49.805,00
49.805,00

49.805,00

5.760,00
5.760,00
5.760,00
5.760,00

5.760,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/312/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiana dotacji udzielonych z budżetu gminy

I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

60.000,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

801

80104 przedszkola

zwiększa siędotacje celoweprzekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień60.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »