| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/319/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.594 z późn. zm./ oraz art.art.89, 211, 212, 214 pkt.1 ,215, 217, 218, 221 ust.1, 222 ust.1, 2, 3, 235, 236, 237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.885 z późn.zm./RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 41.279.794,21 zł -zgodnieztabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 40.866.598,27 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione -537.748,27 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 413.195,94 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 113.195,94 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 42.559.794,21 zł -zgodniez tabelą nr 2.

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę w wysokości 38.535.583,47 zł, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych 29.468.332,47 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.830.729,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.637.603,47 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 4.003.163,00 zł. -zgodnie z załącznikiem nr 1

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.152.122,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 573.966,00zł - zgodniez tabelą nr 8

e) wydatki na obsługę długu kwotę 338.000,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.024.210,74 zł w szczególności na:

a) inwestycje 4.009.310,74 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.109.297,98 zł -zgodniez tabelą nr 8

- dotacje na zadania inwestycyjne 511.095,00 zł -zgodniezzałącznikiem nr1.

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.995.656,00 zł -zgodnie z tabelą nr 3.

2) dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 793.461,00 zł- zgodniez tabelą nr 4.

3) dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 600,00 zł - zgodnie ztabelą nr 5oraz na podstawie umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.000,00 złzgodnie z tabelą nr 10.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 315.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 305.400,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.600,00 zł –zgodnie ztabelą nr 6.

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.340.000,00 zł.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 2.500.000,00 zł, w tym z planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu - 2.500.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.220.000,00 zł, tj. spłata zaciągniętych kredytów.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.280.000,00 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawiatabela nr 7.

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 46.200,00 zł -zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł

2) celową

a) do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 100.000,00 zł .

§ 8.

1. Limit zobowiązań na rok 2014 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 5.500.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2014 – 3.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.220.000,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego -1.280.000,00 zł.

2. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 8.300.000,00 zł .

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów , o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2014 – 3.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.280.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.220.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności

2)

a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w roku 2014,

b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy .

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agata Lackowska-Wandas

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »