| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/319/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.594 z późn. zm./ oraz art.art.89, 211, 212, 214 pkt.1 ,215, 217, 218, 221 ust.1, 222 ust.1, 2, 3, 235, 236, 237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz.885 z późn.zm./RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 41.279.794,21 zł -zgodnieztabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 40.866.598,27 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione -537.748,27 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 413.195,94 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 113.195,94 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 42.559.794,21 zł -zgodniez tabelą nr 2.

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę w wysokości 38.535.583,47 zł, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych 29.468.332,47 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.830.729,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.637.603,47 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 4.003.163,00 zł. -zgodnie z załącznikiem nr 1

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.152.122,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 573.966,00zł - zgodniez tabelą nr 8

e) wydatki na obsługę długu kwotę 338.000,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.024.210,74 zł w szczególności na:

a) inwestycje 4.009.310,74 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.109.297,98 zł -zgodniez tabelą nr 8

- dotacje na zadania inwestycyjne 511.095,00 zł -zgodniezzałącznikiem nr1.

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.995.656,00 zł -zgodnie z tabelą nr 3.

2) dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 793.461,00 zł- zgodniez tabelą nr 4.

3) dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 600,00 zł - zgodnie ztabelą nr 5oraz na podstawie umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.000,00 złzgodnie z tabelą nr 10.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 315.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 305.400,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.600,00 zł –zgodnie ztabelą nr 6.

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.340.000,00 zł.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 2.500.000,00 zł, w tym z planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu - 2.500.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.220.000,00 zł, tj. spłata zaciągniętych kredytów.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.280.000,00 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawiatabela nr 7.

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 46.200,00 zł -zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł

2) celową

a) do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 100.000,00 zł .

§ 8.

1. Limit zobowiązań na rok 2014 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 5.500.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2014 – 3.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.220.000,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego -1.280.000,00 zł.

2. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 8.300.000,00 zł .

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów , o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2014 – 3.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.280.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.220.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności

2)

a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w roku 2014,

b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy .

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/319/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »