| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. 1)Ustala się dochody w łącznej kwocie 35 034 879,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

a) bieżące w kwocie 29 253 644,17 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 781 234,92 zł,

2)Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 613 413,00 zł określa załącznik nr 1a

3)Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 984 408,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego :

a) bieżące w kwocie 28 321 905,02 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 662 503,07 zł, wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2

4)Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 613 413,00 zł określa załącznik nr 2a

5)Uzyskane, przez jednostki budżetowe, zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 2. 1)Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 949 529,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 949 529,00 zł.

2)Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 682 298,12 zł z następujących tytułów;

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 715 000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 967 298,12 zł.

3)Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 732 769,12 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 713 617,12 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 19 152,00 zł.

4)Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2014 - 5 682 298,12 zł, w tym:

a) 1 732 769,12 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE oraz pożyczek z WFOŚiGW

b) 3 949 529,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

5)Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł.

§ 3. 1)Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 146 800 zł .

2)Ustala się rezerwę celową w wysokości 71 200 zł, z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 200 zł,

§ 4. Ustala się:

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 841 570,00 zł, z tego: Gminny Ośrodek Kultury 1 165 000,00 zł; Gminna Biblioteka Publiczna 676 570,00 zł

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 160 000,00 zł

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 zł, jak w załączniku nr 6

§ 5. 1)Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1)Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000 zł.

2)Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 144 000 zł.

3)Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 16 000 zł.

§ 7. 1)Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 206 756,57 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1)zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu 1 500 000

2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 2-zadania inwestycyjne do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2-zadania%20inwestycyjne.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr przychody i rozchody do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznikprzychody%20i%20rozchody.pdf

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »