| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. 1)Ustala się dochody w łącznej kwocie 35 034 879,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

a) bieżące w kwocie 29 253 644,17 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 781 234,92 zł,

2)Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 613 413,00 zł określa załącznik nr 1a

3)Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 984 408,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego :

a) bieżące w kwocie 28 321 905,02 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 662 503,07 zł, wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2

4)Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 613 413,00 zł określa załącznik nr 2a

5)Uzyskane, przez jednostki budżetowe, zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 2. 1)Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 949 529,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 949 529,00 zł.

2)Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 682 298,12 zł z następujących tytułów;

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 715 000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 967 298,12 zł.

3)Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 732 769,12 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 713 617,12 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 19 152,00 zł.

4)Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2014 - 5 682 298,12 zł, w tym:

a) 1 732 769,12 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE oraz pożyczek z WFOŚiGW

b) 3 949 529,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

5)Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł.

§ 3. 1)Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 146 800 zł .

2)Ustala się rezerwę celową w wysokości 71 200 zł, z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 200 zł,

§ 4. Ustala się:

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 841 570,00 zł, z tego: Gminny Ośrodek Kultury 1 165 000,00 zł; Gminna Biblioteka Publiczna 676 570,00 zł

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 160 000,00 zł

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 zł, jak w załączniku nr 6

§ 5. 1)Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1)Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000 zł.

2)Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 144 000 zł.

3)Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 16 000 zł.

§ 7. 1)Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 206 756,57 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1)zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu 1 500 000

2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 2-zadania inwestycyjne do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2-zadania%20inwestycyjne.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr przychody i rozchody do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznikprzychody%20i%20rozchody.pdf

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/405/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Verum Audyt

Audyt. Usługi księgowe. Doradztwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »