| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/272/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczyrk

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Szczyrk zwane dalej „konsultacjami” przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla miasta, w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji.

2. Prawo do udziału w konsultacjach mają osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na dzień przeprowadzenia konsultacji na terenie Miasta Szczyrk.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się:

1) z inicjatywy Burmistrza Miasta Szczyrk,

2) z inicjatywy Rady Miejskiej w Szczyrku,

3) na wniosek mieszkańców miasta w liczbie co najmniej 100 osób, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin przeprowadzenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,

6) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy numery PESEL oraz własnoręczne podpisy, ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie złożonego wniosku.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust. 2 jest rozpatrywany przez Burmistrza Miasta Szczyrk.

4. Wnioski niespełniające wymogów określonych w § 2 ust. 2 nie podlegają rozpatrzeniu.

5. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Burmistrz Miasta Szczyrk informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 4.

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Szczyrk w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczyrk o przeprowadzeniu konsultacji określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia konsultacji,

3) formę przeprowadzenia konsultacji,

4) zasięg konsultacji,

5) komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego lub jednostkę organizacyjną miasta odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami miasta, przedstawicielami grup społecznych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów,

2) zebrań zwołanych przez Burmistrza Miasta Szczyrk w jednostkach pomocniczych (Osiedlach),

3) umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu uchwały Rady Miejskiej, projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i przyjmowanie pisemnych opinii z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag lub ankiet.

§ 5. 1. Z przebiegu konsultacji komórka Urzędu Miejskiego lub jednostka organizacyjna miasta
odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji sporządza protokół.

2. Protokół z przebiegu konsultacji udostępniany jest niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

§ 7. Konsultacje są ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców miasta.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 9. Traci moc uchwała nr XL/229/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczyrk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »