| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII.232.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2014

Na podstawie

- art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 594.),

- art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz.1172 )

Rada Gminy  Ślemień
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy na rok 2014 w łącznej kwocie11 159 102,00zł, z tego:

a) dochody bieżącew kwocie10 892 487,00,

b) dochody majątkowew kwocie266 615,00zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabeląNr 1.

2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:

a)               związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabeląNr 1a,

§ 2. 1. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2014 w łącznej kwocie11 032 102,00, z tego:

a) wydatki bieżącew kwocie10 332 437,00zł,

b) wydatki majątkowew kwocie699 665,00zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabeląNr 2.

2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:

a)               związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabeląNr 2a.

§ 3. 1. Określa sięnadwyżkę budżetuw kwocie127 000,00zł

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości  127 000,00zł. zgodnie z tabeląNr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotęplanowanych rozchodówbudżetu w kwocie127 000,00z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:    60 000,00zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:    67 000,00zł zgodnie z tabeląNr 3.

§ 5. Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 w wysokości 699 665,00zł zgodnie z tabeląNr 4.

§ 7. 1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 030,00zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące:

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 68 030,00zł,

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00zł.

2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 5 900,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 5 900,00zł.

3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00zł, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami w kwocie 6 000,00zł.

4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 317 835,00zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 317 835,00zł.

§ 8. W planie wydatków budżetu ustala sięwydatki jednostek pomocniczychw wysokości 12 000,00 zł, zgodnie z tabeląNr 5.

§ 9. W budżecie tworzy  sięrezerwy:

1. Ogólną w wysokości              -           75 000,00zł,

2. Celową w wysokości              -              35 000,00zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00zł.

§ 10. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ślemień w roku 2014” zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 11. Upoważnia się Wójta  Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Tabela nr 1 do uchwały XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2014

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2014
Zalacznik1.pdfPLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII.232.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »