| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 379/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie

41 442 634 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie

26 046 278 zł

b) majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1

15 396 356 zł

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie

44 090 393 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

24 514 998 zł

b) majątkowe w kwocie

19 575 395 zł

zgodnie z załącznikiem 2 i nr 2a.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie

2 647 759 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie

2 457 677 zł

2) wolnych środków

190 082

§ 3.

1. Ustala się przychody  budżetu w kwocie

6 087 689 zł

z następujących tytułów:

a) zaciągniętych  kredytów i pożyczek krajowych w kwocie

3 708 578 zł

b) pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

2 189 029 zł

c) wolnych środków

190 082

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie

3 439 930 zł

z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie

2 102 027 zł

b) pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

1 337 903 zł

zgodnie z załącznikiem  3.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)              sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1 000 000 zł

2)              sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

2 647 759 zł

3)              spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie

3 439 930 zł

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości60 000 zł.             

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości70 000 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

1.               Ustala się dochody w kwocie 202 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz wydatki w kwocie 194 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

Ustala  się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem  Nr 6.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 1 000 000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, w tym również:

a) do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian  kwot wydatków  na przedsięwzięcia wymienione w wieloletniej prognozie finansowej.

b) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 11.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  dokonanych w poprzednich latach      budżetowych  stanowią dochody budżetu gminy.

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Woźniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 379/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 379/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 379/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 379/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 379/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 379/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 379/XXX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek
oświatowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »