| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/P-1/14 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Suszec

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec

Na podstawie uchwały nr XXXI/362/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Pszczyna porozumienia z Gminą Suszec w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/107/333/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zawierania przez Gminę Suszec porozumień z Gminą Pszczyna w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobol - Burmistrza Pszczyny a gminą Suszec reprezentowaną przez Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec.

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania dzieci z terenu gminy Suszec, na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka organizowane w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zadaniem oświatowym gminy w przedszkolach oraz szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

3. Zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014, środki na ten cel znajdują się w subwencji oświatowej na dany rok budżetowy.

4. Dzieci z terenu Gminy Suszec realizują zajęcia na podstawie aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez podmioty, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z pisemnym skierowaniem dzieci do wczesnego wspomagania ma terenie gminy Pszczyna.

5. W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu gminy Suszec będzie uczestniczyło 3 dzieci zgodnie z pismem znak GZOiS.07254.14/2013.AK z dnia 19.12.2013 r.

6. Zajęcia, o których mowa w § 1 będą prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka, zgodnie z indywidualnym programem wczesnego wspomagania.

7. Terminy oraz miejsce uczestnictwa dzieci w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną ustalone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie z rodzicami tych dzieci.

8. Gmina Pszczyna zapewni odpowiedni zespół osób posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym do prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami określonymi w opinii Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.

§ 2. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji, ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna,
tel. 032 210-21-93.

3. Ze strony gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec, tel. 032 212-42-77.

§ 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu regulują w szczególności: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 4. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek Gminy Suszec.

3. Porozumienie wchodzi w życie z mocą od 2 stycznia 2014 r.

§ 5. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bernardo Cartoni i Wspólnicy Sp. K.

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »