| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/P-1/14 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Suszec

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec

Na podstawie uchwały nr XXXI/362/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Pszczyna porozumienia z Gminą Suszec w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/107/333/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zawierania przez Gminę Suszec porozumień z Gminą Pszczyna w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobol - Burmistrza Pszczyny a gminą Suszec reprezentowaną przez Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec.

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania dzieci z terenu gminy Suszec, na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka organizowane w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zadaniem oświatowym gminy w przedszkolach oraz szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

3. Zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014, środki na ten cel znajdują się w subwencji oświatowej na dany rok budżetowy.

4. Dzieci z terenu Gminy Suszec realizują zajęcia na podstawie aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez podmioty, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z pisemnym skierowaniem dzieci do wczesnego wspomagania ma terenie gminy Pszczyna.

5. W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu gminy Suszec będzie uczestniczyło 3 dzieci zgodnie z pismem znak GZOiS.07254.14/2013.AK z dnia 19.12.2013 r.

6. Zajęcia, o których mowa w § 1 będą prowadzone w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka, zgodnie z indywidualnym programem wczesnego wspomagania.

7. Terminy oraz miejsce uczestnictwa dzieci w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną ustalone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie z rodzicami tych dzieci.

8. Gmina Pszczyna zapewni odpowiedni zespół osób posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym do prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami określonymi w opinii Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.

§ 2. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji, ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna,
tel. 032 210-21-93.

3. Ze strony gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec, tel. 032 212-42-77.

§ 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu regulują w szczególności: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 4. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek Gminy Suszec.

3. Porozumienie wchodzi w życie z mocą od 2 stycznia 2014 r.

§ 5. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »