| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/259/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLII/259/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2014:                            

1. Uchyla się w § 1 ust. 2 pkt. 4 i wprowadza się w § 1 ust. 2 pkt. 4 o następującym brzmieniu:               związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie.

2. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt. 7 o następującym brzmieniu: wykorzystywanych jako pokoje gościnne wraz ze stołówkami domowymi powyżej 5 pokoi, 14,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie.

3. Dodaje się § 2a o następującym brzmieniu:               "1. Różnica między stawką podstawową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały a stawką preferencyjną podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 będzie stanowić pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uni Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013.

2.               Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązuje się do przedstawienia:

a)                             wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b)               w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311). Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis."

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »