| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/259/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLII/259/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2014:                            

1. Uchyla się w § 1 ust. 2 pkt. 4 i wprowadza się w § 1 ust. 2 pkt. 4 o następującym brzmieniu:               związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie.

2. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt. 7 o następującym brzmieniu: wykorzystywanych jako pokoje gościnne wraz ze stołówkami domowymi powyżej 5 pokoi, 14,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie.

3. Dodaje się § 2a o następującym brzmieniu:               "1. Różnica między stawką podstawową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały a stawką preferencyjną podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 będzie stanowić pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uni Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013.

2.               Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązuje się do przedstawienia:

a)                             wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b)               w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311). Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis."

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »