| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 304/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. . 235, art. art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2014 w wysokości
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1
w tym:

22 402 957,10 zł,

1. dochody bieżące w kwocie

20 787 380,25 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie

1 615 576,85 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2014 w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:

23 254 367,61 zł,

1. wydatki bieżące w kwocie

18 685 606,60 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3

4 568 761,01 zł,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2014 rok w wysokości
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:                           

851 410,51 zł

1) zaciągnięcie pożyczek

800 000,00 zł,

2) wolnych środków

51 410,51 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie                           
w tym:

1 987 630,51 zł,

1) przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie
z tego :

800 000,00 zł,

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2014 roku

800 000,00 zł,

2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

1 187 630,51 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie
w tym:
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie

1 136 220,00 zł,

1 136 220,00 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie

90 000,00 zł,

2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

48 000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w kwocie             
zgodnie z załącznikiem nr 5.1 989 853,00 zł

§ 6.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie
z przeznaczeniem na:


100 000,00 zł,

1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

90 000,00 zł,

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Zwalczania Narkomanii
zgodnie z załącznikiem nr 6.

10 000,00 zł

§ 7.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie             
zgodnie z załącznikiem nr 7.

1 038 883,00 zł,

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1 000 000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

800 000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 ust 1 i 2 niniejszej Uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego.  Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 304/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2014 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 304/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2014 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 304/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 304/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2014 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 304/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 304/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 304/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »