| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 1.614.387.437 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.388.781.345 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 12.714.396 zł;

2) dochody majątkowe - 225.606.092 zł z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 197.371.361 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.546.421.063 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.093.470.768 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.096.095 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.232.510 zł;

2) dochody powiatu - 452.950.295 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 877.832 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 195.853.247 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.966.374 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 42.268.191 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 25.663.183 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 1.879.393.470 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 1.306.144.305 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 1.041.040.888 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 496.224.227 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 544.816.661 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 130.661.009 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 87.929.252 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 14.912.720 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.703.847 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.497.690 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 5.070.945 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice - 26.529.491 zł;

2) wydatki majątkowe - 573.249.165 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 566.249.165 zł z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 278.644.364 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 7.000.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 1.811.427.096 zł z czego:

1) na zadania gminy - 1.213.127.432 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.063.374 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 22.458.634 zł;

2) na zadania powiatu - 598.299.664 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.699.606 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 271.098.450 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.966.374 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 42.268.191 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 25.663.183 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2014 roku na kwotę 265.006.033 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 48.767.330 zł,

2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 56.120.820 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 160.117.883 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 282.304.612 zł z tytułu:

1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 48.767.330 zł,

2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 56.120.820 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 177.416.462 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok w wysokości 17.298.579 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 15.604.502 zł,

2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.694.077 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 17.298.579 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 104.888.150 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 25.965.871 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) odprawy emerytalne i rentowe - 5.347.445 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.000.000 zł,

3) odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 2.500.000 zł,

4) nagrody dla pedagogów - 368.426 zł,

5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.700.000 zł,

6) oprawę muzyczną i koncertową istotnych wydarzeń w Mieście - 3.000.000 zł,

7) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,

8) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 1.650.000 zł,

9) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,

10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,

11) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.000.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

1) dochody - 2.973.927 zł,

2) wydatki - 6.762.980 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 293.557.084 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 14.912.720 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 278.644.364 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2014 rok wynoszą łącznie 573.249.165 zł w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 278.644.364 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 239.301.879 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 55.302.922 zł

- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2014 rok wynosi 133.747.931 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 130.661.009 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 696.500 zł,

b) dotacje podmiotowe - 108.555.528 zł,

c) dotacje celowe - 21.408.981 zł;

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 3.086.922 zł z czego:

a) dotacje celowe - 3.086.922 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

1) przychody - 13.135.100 zł,

2) wydatki - 13.113.100 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

1) dochody - 1.505.490 zł,

2) wydatki - 1.505.490zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.000.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.000.000 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 39.815.467 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 39.815.467 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.

3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;

4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) w skarbowych papierach wartościowych;

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł;

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 104.888.150 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2014 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Miasta na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5a.pdf

Wieloletnie Przedsięwzięcia - bieżące


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5b.pdf

Wieloletnie Przedsięwzięcia - majątkowe


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki Majątkowe realizowane w ramach WPI


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6b.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych dotacji


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/1010/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »