| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/290/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit c,d i lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j z 2013 roku poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237,art.236, art. 239,art.256,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013r poz.885 z późń.zm.) Rada Gminy w Rajczy uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie:               31 097466,-.zł.
w tym:

1) dochody bieżące w wysokości                                                                       28 612920-zł.

2) dochody majątkowe w wysokości                                                                       2 484546,-zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie                             29 962599 zł.
w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości                                                         28 329 906,-zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie                                                         1 632 693,-zł.

3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych                                                                       20 623 956,-.zł .

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           13 488 271,-zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych               7 135 685,-zł.

2) dotacje na zadania bieżące                                                                                     2 202 882,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         3 953 006,- zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,                                                                                                                 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                                                         590 763,-zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                                       559 299 ,- zł.

6) wydatki na obsługę długu j.s. t.                                                                       400.000,-zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.
Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie:                                                                                     1 134867,-zł.
zostanie przeznaczona na spłatę

- zaciągniętych kredytów                                                                                                   610 000,-zł.

- zaciągniętych pożyczek                                                                                                   524 867,-zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów :                                                                       1.134.867,-zł .

a) spłaty kredytów                                                                                                                 610 000,-zł

b) spłaty pożyczek                                                                                                                 524 867,-zł

3. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości                                                                                                   - 280.000,- zł ,

2) celową w wysokości                                                                                                   -425.000,-zł.
w tym;

- rezerwa celowa oświatowa                                                                                     -350.000,-zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym                             -75.000,-zł

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów- 200.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami- 2 878 039,-zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej- 4.500,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 463 652,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa               - 271 557,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami nimi finansowanymi               - 530.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

§ 5.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych                                           -               805 542,-

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych               -               1.397340,-
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6.

1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe                                                                                     -               1 632693,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                         -               1 976 856,zł

2. Wyodrębnia się: Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- przychody – 2.186.000 zł, koszty – 2.186.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 7.

1) Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę
349 270,-zł., w tym :

- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 196.000 ,-zł ( zał.12)

- wydatki ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. 52 poz 420 ) na łączną kwotę 153 270,-.zł. (zał.13) .

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.

2) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 134 867- zł

3) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1 976 856,- zł.

4) pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 2.000.000 zł w latach 2013-2027

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.

2) Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym dokonywanie zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

3) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczą poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,-zł.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,-zł.

5) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

§ 10.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 25 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy. Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVI/290/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »