| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Związku na 2014 rok

Na podstawie art. 73 a w związku z art.51,ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U 2013.594 z póź. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 2013.885 z późniejszymi zmianami). Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Uchwala:

§ 1. 1) Ustala się dochody Związku w wysokości 68155000,00 w tym: dochody bieżące 65880000,00 dochody majątkowe 2275000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

2) Ustala się wydatki Związku w wysokości 66907000,00 w tym: wydatki bieżące 64057000,00 wydatki majątkowe 2850000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2

3) Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1248000,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytu

4) Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1248000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

5) Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200000,00

6) Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 1000000,00

7) Upoważnia się Zarząd do samodzielnego zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1000000,00

8) Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

9) Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przesunięć między działami.

10) Ustala się wykaz inwestycji na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP


Wiesław Olszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/VI/2013
Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu na 2014 rok

Dział

Nzawa

ogółem

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

600

Dochody ogółem

68155000,00

65880000,00

2275000,00

Transport i łączność

68155000,00

65880000,00

2275000,00

w tym:

grzywny, mandaty i kary pieniężne

810000,00

810000,00

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy

300000,00

300000,00

wpływy z usług

43200000,00

43200000,00

wpływy z tytułu pozostałych odsetek

20000,00

20000,00

wpływy z różnych dochodów

3430000,00

3430000,00

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

18120000,00

18120000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1845000,00

1845000,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin ), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

430000,00

430000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/VI/2013
Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu MZKP na 2014 rok

Dział

Rozdział

Ogółem

Wydatki bieżące ogółem

W tym w szczególności

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na program .finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji
udzielonych przez j.st. przypad. do spłaty w danym roku bużet.

Obsługę długu j.st.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do sp. prawa handl.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3

600

60004

63508700,00

60708700,00

200000,00

60503700,00

5000,00

2800000,00

2800000,00

750

75095

3098300,00

3048300,00

2775800,00

270500,00

2000,00

50000,00

50000,00

757

75702

100000,00

100000,00

100000,00

758

75818

200000,00

200000,00


200000,00

Razem

66907000,00

64057000,00

2975800,00

60974200,00

7000,00

100000,00

2850000,00

2850000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/VI/2013
Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Rozchody

§ 992. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1248000,00

Od roku 2014 rozpoczyna się spłata kredytu zaciągniętego w dniu 29.12.2011 roku na kwotę 5000000,00. Spłata kredytu rozłożona jest na 4 lata.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/VI/2013
Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w roku budżetowym 2014

1. Wydatki majątkowe ogółem 2850000,00

w tym:

1) zakupy inwestycyjne - 550000,00

(samochód, wiaty, sprzęt biurowy, wyposażenie węzła przesiadkowego w Wielowsi)

2) Wydatki inwestycyjne - 2300000,00

( Śląska Karta Usług Publicznych, - ŚKUP)

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP


Wiesław Olszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »