| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.032.00069.2013/W Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

zawarte pomiędzy:
Miastem Gliwice, reprezentowanym przez:
Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice - Krystiana Tomalę
a
Miastem Jastrzębie-Zdrój reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój - Mariana Janeckiego

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój (z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP:633-221-66-15, REGON:276255358) powierza Miastu Gliwice (z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-100-66-40 REGON: 276255335) prowadzenie zadania publicznego -kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej ZSZ, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

2. Kształcenie będzie odbywało się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.

§ 2. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Gliwice dotację celową w wysokości ustalonej, jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 400 zł za jednego ucznia.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu przekaże Górnośląskiemu Centrum Edukacji - Ośrodkowi Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami.

3. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Miasta Gliwice nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po rozpoczęciu każdego stopnia kursu. Wykaz ten, potwierdzony przez dyrektora ZSZ, stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji (wzór wykazu zawiera załącznik do porozumienia).

4. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

5. Miasto Gliwice przekaże wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 r.

6. Na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1 Miasto Jastrzębie Zdrój zabezpiecza środki w wysokości: 14 000, 00 zł (czternaście tysięcy złotych).

7. Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Andrzej Pawłowski.

8. Ze strony Miasta Gliwice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacji - Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach - Bogumiła Kluszczyńska.

§ 3. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w trybie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój


Marian Janecki

Zastępca Prezydenta  Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED.032.00069.2013/w
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju uczestniczących w kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.Termin kursu …………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Koszt kształcenia

Razem koszt kształcenia :
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Sporządził: ………………………….                            Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                    /podpis/

Miejscowość, data ………………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »