| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/280/13 Rady Gminy Herby

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit.i oraz art. 51, 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.z 2013 r. Nr 594 z późn.zm./, art.211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 855 z późn.zm./, ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim /Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21.213.530 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 20.677.530 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 536.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.739.992 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 18.065.992 zł

2) majątkowe w wysokości 1.674.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

§ 3. Wydatki majątkowe na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.473.538 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.473.538 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 110.000 zł

1) ogólną w wysokości 62.600 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 47.400 zł

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala dochody w kwocie 34.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na oczyszczanie miast i wsi (20.000 zł) i utrzymanie zieleni ( 14.000 zł).

§ 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 173.969,71 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,

4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2014r.


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Dochody budżetu na 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2014r.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki budżetu na 2014.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu na 2014.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rozchody budżetu w 2014 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Rozchody budżetu w 2014 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Rozchody budżetu w 2014 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/280/13
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Rozchody budżetu w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »