| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/309/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Krupski Młyn u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 18 368 380,40 zł w tym:

1. dochody bieżące 14 755 480,40 zł

2. dochody majątkowe 3 612 900,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 201 300,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 14 244 900,00 zł

2. wydatki majątkowe 2 956 400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 167 080,40 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich:

1) pożyczek w kwocie 361 580,40 zł

2) kredytów w kwocie 805 500,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 167 080,40 zł z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek 361 580,40 zł

2) spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 805 500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł oraz przeznacza się kwotę w wysokości 40 000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wprowadza się do budżetu gminy dochody z tytułu dotacji i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 671 543,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 9. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/309/13
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 - dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/309/13
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/309/13
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/309/13
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/309/13
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/309/13
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »