| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit e, lit i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 261, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 4, art. 41, art. 18, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 260 ze zm.) oraz uchwały
Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a:

§ 1.

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok w wysokości:
25 138 589,24 zł. w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 24 387 589,24 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie: 751 000,00 zł.

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok w wysokości:
27 498 405,27 zł. w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 23 159 327,52 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie: 4 339 077,75 zł.

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3.

1) Ustala się kwotę deficytu w wysokości 2 359 816,03 zł., który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 444 856,03 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 914 960,00 zł.

2) Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok w kwocie 3 294 856,03 zł.

3) Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok w kwocie 935 040,00 zł. Planowane przychody i rozchody określa tabela Nr 3 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się na 2014 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie
2 444 856,03 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w wysokości 19 908,07 zł.

§ 6.

1) Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2014 rok w kwocie 41 498,01 zł.

2) Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2014 rok w kwocie 58 000,00 zł. realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą Nr 5 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą Nr 6 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2014 rok zgodnie z tabelą Nr 7 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok:

1) dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 8 i Nr 9 załączoną do niniejszej uchwały.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 10 załączoną do niniejszej uchwały.

3) dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 11 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2014 roku zgodnie z tabelą Nr 12 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w wysokości 1 000 000,00 zł.,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się na 2014 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Ustala się na 2014 rok plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 16.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 17.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


mgr Paweł Sobieszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIII/430/2013
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »