| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/270/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 ze zm.) oraz art. 238-239 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości25 717 273 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

dochody bieżące 16 533 883

dochody majątkowe 9 183 390

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości24 824 073 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

wydatki bieżące 16 533 883

wydatki majątkowe 8 290 190

Wydatki majątkowe w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 893 200 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 795 074 i zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 98 126 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 893 200 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000

2) celową w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 355 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 345 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 950 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 950 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 851 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 623 699 zł, zgodnie załącznikiem nr 7

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 893 200 (w tym na spłatę zaciągniętych rat kredytów w wysokości 795 074 i zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 98 126 zł.)

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5 000 000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe (wydatki) i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe (dochody) i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Szczyrk na 2014r.


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2014r.


Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w 2014r.


Załącznik nr 4 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.


Załącznik nr 5 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.


Załącznik nr 6 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 roku


Załącznik nr 7 do Uchwały dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »