| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/385/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4,  pkt 9 lit. d  oraz  lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36.640.700 zł z tego :

a) dochody bieżące w wysokości 31.145.537 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.495.163 zł

- Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków  budżetu Gminy w wysokości 36.650.804 zł z tego :

a) wydatki bieżące w wysokości 29.679.308 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 6.971.496 zł

- Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do Budżetu

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 91.000 zł

2. celową w wysokości 79.000 zł

- z tego na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79.000 zł

§ 4. Ustala  się  limity  wydatków  na  zadania  inwestycyjne  realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Budżetu.

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy w wysokości 10.104 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł :

a) kredyty w wysokości 10.104 zł

- Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 3 do Budżetu

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2.360.612 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.350.508 zł

- Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4 do Budżetu

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.360.612 zł w tym na :

1) sfinansowanie  występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 10.104 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.350.508 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji            rządowej - zgodnie załącznikiem  Nr 5 do Budżetu.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 1.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 95.732,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

2. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w kwocie 1.641.476 zł

§ 13. Upoważnia  się  Wójta Gminy  do:

1. zaciągania   pożyczek i kredytów   do  wysokości  poszczególnych  limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Świerklaniec zwroty  wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Świerklaniec zwroty     wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Świerklaniec.

§ 16. U chwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik nr1  do Budżetu
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Budżetu
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2a do Budżetu
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Budżetu
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Budżetu
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Budżetu
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Budżetu
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Budżetu
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Świerklaniec
Nr XLVI/385/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Świerklaniec
Nr XLVI/385/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Świerklaniec
Nr XLVI/385/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »