| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.), art. 211, art. 212 art. art. 214, art. 215, atr. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zmianami)

Rada Gminy w Ujsołach uchwala

§ 1. 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie                                                                       16 077 592,49 zł. z tego:

1) dochody bieżące w wysokości                                                                                     13 149 751,74 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości                                                                                     2 927 840,75 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie                                                                       17 159 955,74 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości                                                                                     12 081 876,75 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości                                                                                     5 078 078,99 zł.                            

3. Wydatki bieżące obejmują :

1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                     8 316 423,64 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       5 349 845,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.                             2 966 578,64 zł.

2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                   905 459,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       1 814 829,61 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,                                           465 007,90 zł. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych                                                         390 156,60 zł. przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013

6) wydatki na obsługę długu j.s.t.                                                                                     190 000,00zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu wynosi 1 082 363,25 zł. zostanie on pokryty przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 1 636 606,31 zł. w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie – 1 082 363,25 zł.

- kredyt na pokrycie przypadających do spłaty w 2014 r. rat kredytów i pożyczek – 417 636,75 zł.

- II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce” – 136 606,31 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 554 243,06 zł.

a) spłata kredytów – 311 413,97 zł.

b) spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

c) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce” – 136 606,31 zł. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu zwiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł.

2) celową dla rad sołeckich w wysokości 40 000,00 zł. w tym:

- rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w Ujsołach               10 000,00 zł.

- rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w Glince               10 000,00 zł.

- rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w Złatnej               10 000,00 zł.

- rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej w Soblówce               10 000,00 zł.

3) rezerwę na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32 800,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 5 078 078,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

4) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki sfinansowane z tych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych,zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się:

1) Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych,zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a do uchwały.

2) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych,zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 40 000,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 500 000,00 zł.

2) Zaciągniętych kredytów w wysokości 1 636 606,31 zł. w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 082 363,25 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości – 417 636,75 zł.

3) Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn: „Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce” – 136 606,31 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy na 2013 rok w wysokości 390 156,60 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 500 000,00 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§ 12. 1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne jako 15 dzień miesiąca następującego po którym nastąpiło ich pobranie

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez gminę jako 20 dzień miesiąca następującego po którym nastąpiło ich pobranie..

5. Terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy wskazuje art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2014

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na 2014 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2014 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Plany finansowe zakładów budżetowych

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11a.pdf

Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Plan przychodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych na 2014 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »