| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/374/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2014

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3i, art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz.594)                                                                                                                Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminyw wysokości45.332.000,82 złw tym:

1. Dochody bieżące40.614.912,82 złw tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 686.546,32 zł

2. Dochody majątkowe4.717.088,00 złw tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4.237.088,00 zł

jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminyw wysokości45.803.654,82 zł

jak w załączniku nr 2                                                                                   

2. Wydatki budżetu obejmują planwydatków bieżącychna łączną kwotę37.869.756,37 złw tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej29.011.333,87 złz czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.177.798,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.833.535,87 zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące3.250.961,30 zł

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych3.970.490,00 zł

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie757.591,20 złz czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 634.664,40 zł

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa              51.881,92 zł

c) ze środków własnych 71.044,88 zł

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji445.450,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu publicznego433.930,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują planwydatków majątkowychna łączną kwotę7.933.898,45 złw tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie7.933.898,45 złz czego:

a) na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.041.602,45 zł w tym:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 2.873.653,50 zł

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa 443.731,50 zł

- ze środków własnych 724.217,45 zł

jak w załączniku 2a

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie471.654,00 zł,który zostanie pokryty przychodami      pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie3.000.000,00 złoraz rozchody budżetu w łącznej kwocie2.528.346,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości3.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości471.654,00 zł

3) wyprzedzające finansowanie zadań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości500.000 zł

4) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek1.528.346,00 zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości500.000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej418.500 złz czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 320.500,00 zł

b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 91.500,00 zł

c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice - 6.500,00 zł

szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań     zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych                            na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 7

4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 8

5. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach przedstawia

- załącznik nr 9.

§ 6.

Dochody budżetu pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie17.307,50 złprzeznacza się na finansowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód - dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa kanalizacji.

§ 7.

Wydatki budżetu gminyobejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości5.156.185,30 zł                                          z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych4.375.787,30 złw tym:

a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 2.306.370,00 zł na:

- zadania inwestycyjne 1.885.000,00 zł

- zadania bieżące 421.370,00 zł

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.568.500,00 zł

c) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych) 125.600,00 zł:

- Gmina Kozy 28.000,00 zł

- Gmina Kęty 26.000,00 zł

- Gmina Bielsko - Biała 65.000,00 zł

- Gmina Czechowice - Dziedzice 6.600,00 zł

d) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 10.145,00 zł w tym:

- Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 6.921,00 zł

- Miasto Bielsko-Biała jako Lider zadania p. n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” - 3.224,00 zł

e) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 365.172,30 zł w tym:

- szpitale 10.000,00 zł

- dofinansowanie publicznego transportu 348.172,30 zł

- rozwój elektronicznych usług publicznych 7.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych780.398,00 złw tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 453.398,00 zł w tym:

- „Ochronka” - 396.072,00 zł

- Niepubliczne przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach - 57.326,00 zł

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 317.000,00 zł

c) dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego - przeciwdziałanie patologiom społecznym 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10             

§ 8.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę146.101,00 zł,w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr. 52, poz. 420) na łączną kwotę121.751,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:

- przychody7.918.381,00 zł,

- koszty7.879.604,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie2.306.370,00 zł

a) jako dotację przedmiotową w kwocie 421.370,00 zł (brutto) dopłata do 1 m3ścieków

b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 1.885.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim 56.000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach 1.529.000,00 zł

- budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka w Pisarzowicach 300.000,00 zł

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć              w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 10.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujętow załączniku nr 13.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.

3. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 500.000,00 zł.

§ 12.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6a.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 11-1 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11-1.pdf


Załącznik Nr 11-2 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11-2.pdf


Załącznik Nr 11-3 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11-3.pdf


Załącznik Nr 11-4 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11-4.pdf


Załącznik Nr 11-5 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11-5.pdf


Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11a.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/374/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »