| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

2. Region wodny Górnej Wisły obejmuje obszar zlewni Wisły, od przekroju poniżej ujścia Przemszy, po ujście Sanny włącznie – w tym w szczególności Sanu (w granicach Polski), Dunajca (w granicach Polski), Wisłoki, Nidy, Raby, Soły, Czarnej, Skawy.

3. Mapa przedstawiająca region wodny Górnej Wisły stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Region wodny Górnej Wisły zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 49, poz. 549) jest podzielony na 763 jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) oraz 25 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).

5. Mapa przedstawiająca podział regionu wodnego Górnej Wisły na jednolite części wód stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły określają:

1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych;

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

3) ograniczenia w korzystaniu z wód.             

§ 3. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) najlepszych dostępnych technikach – rozumie się przez to najlepsze dostępne techniki w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.[2]));

2) przepływie o gwarancji wystąpienia 90% (Qgw90%) - rozumie się przez to przepływ, który wraz z przepływami wyższymi od niego trwa przez 90% wielolecia objętego obliczeniami hydrologicznymi;

3) zagrożonych jednolitych częściach wód powierzchniowych - rozumie się przez to takie jednolite części wód, dla których, z uwagi na zidentyfikowane presje osiągnięcie celów środowiskowych do roku 2015 jest zagrożone;

2. Postanowienia niniejszego rozporządzenia dotyczące potoków górskich mają zastosowanie do odcinków źródłowych cieków, spełniających kryteria potoków górskich określone przez ustawę Prawo wodne.

Rozdział 2.
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych

§ 4. Cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych określa Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Wykaz tych celów środowiskowych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem wód powierzchniowych, a ochroną wód i środowiska związanego z ich zasobami, pobór tych wód może być realizowany pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej ujęcia, niepowodowania istotnych zmian reżimu hydrologicznego, uwzględniającego przyrost przepływu w obrębie zlewni oraz pod warunkiem braku negatywnego wpływu na sposób użytkowania jakiejkolwiek jednolitej części wód powierzchniowych.

2. Wielkość przepływu nienaruszalnego w cieku poniżej ujęcia nie może być niższa od wielkości obliczonej zgodnie z metodą wskazaną w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęć wody muszą umożliwiać w sposób samoczynny zachowanie przepływu nienaruszalnego.

4. Obliczenia hydrologiczne wykonane na potrzeby korzystania z wód muszą być oparte na aktualnych ciągach obserwacyjnych: przepływów dobowych z obserwacji zwyczajnych (minimum 30 lat lub w przypadku wodowskazów o krótszym okresie obserwacji – z całego okresu obserwacyjnego) oraz przepływów maksymalnych rocznych z obserwacji nadzwyczajnych (z całego okresu obserwacyjnego), pochodzących z czynnych posterunków wodowskazowych, których wykaz wraz z charakterystyką hydrologiczną zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia. Ciągi obserwacyjne poddawane obliczeniom statystycznym należy zweryfikować pod kątem ich jednorodności.

5. W przypadku braku możliwości zastosowania metod interpolacji i/lub ekstrapolacji przepływów dla przekrojów niekontrolowanych, obliczenia hydrologiczne muszą być wykonane następującymi metodami:

a) wzorami empirycznymi Punzeta, opisanymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia – przepływy średnie roczne oraz przepływy średnie niskie roczne;

b) obszarowym równaniem regresji, opisanym w załączniku nr 4 do rozporządzenia – przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla cieków o powierzchni zlewni powyżej 50 km2.

c) za pomocą formuły opadowej, opisanej w załączniku nr 4 do rozporządzenia – przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla cieków o powierzchni zlewni poniżej 50 km2.

§ 6. 1. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

2. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie może wpływać na elementy stanu fizykochemicznego i biologicznego wód w żadnej jednolitej części wód powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, do wód powierzchniowych o stanie gorszym od dobrego wymaga zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) gwarantujących minimalizację stężeń substancji zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych do tych wód.

§ 7. 1. W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do ziemi musi uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

2. W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do ziemi w obrębie jednolitych części wód podziemnych nie może pogarszać elementów fizykochemicznych wód podziemnych, ani nie może zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWPd.

§ 8. 1. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód powierzchniowych planowane korzystanie z wód musi uwzględniać wymogi ciągłości morfologicznej.

2. Na potrzeby klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych pod kątem zachowania wymogów ciągłości morfologicznej wprowadza się podział cieków na:

1) cieki (lub ich odcinki) dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych - których wykaz zawiera załącznik nr 6 tabela 1 do rozporządzenia;

2) pozostałe, nie wymienione w pkt 1, cieki (lub ich odcinki) istotne dla populacji ryb potamodromicznych.

3. Parametry oraz zakres zastosowania urządzeń służących migracji organizmów wodnych zawiera załącznik nr 6 tabela 2 do rozporządzenia. W przypadku braku możliwości technicznych zastosowania urządzeń wymienionych w załączniku nr 6 tabela 2, dopuszcza się realizację innych rozwiązań, które zagwarantują, że co najmniej 95% ryb pokona przeszkodę w czasie krótszym niż kilka dni.

§ 9. Określenie wpływu planowanego korzystania z wód na stan wód powierzchniowych i realizację celów środowiskowych dla nich ustalonych, wymaga uwzględnienia następujących elementów:

1) biologicznych:

a) fitoplankton;

b) fitobentos;

c) makrofity;

d) makrobezkręgowce bentosowe;

e) ichtiofauna;

2) morfologicznych:

a) reżim hydrologiczny (ilość i dynamika przepływu, połączenia z częściami wód podziemnych);

b) ciągłość cieku (liczba i rodzaj barier, zapewnienie przejścia dla organizmów żywych);

c) warunki morfologiczne (głębokość cieku i zmienność szerokości, struktura i skład podłoża koryta cieku, struktura strefy nadbrzeżnej, szybkość prądu);

3) fizykochemicznych:

a) Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne (temperatura wody, zawiesina ogólna);

b) Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT - Mn, OWO, ChZT-Cr);

c) Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie (przewodność, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna);

d) Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (odczyn pH, zasadowość ogólna);

e) Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny);

4) chemicznych(grupa wskaźników charakteryzujących stan chemiczny).

§ 10. W przypadku zdefiniowania, w przepisach odrębnych, celów i norm dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz gatunków ryb i minogów będących przedmiotem ochrony, znajdujących się w obszarach chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, realizuje się cel formułujący bardziej rygorystyczne wymagania.

§ 11. 1. W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód powierzchniowych, zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych żadnej jednolitej części wód powierzchniowych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne.

2. W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych jednolitej części wód podziemnych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne.

Rozdział 3.
Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

§ 12. Ustala się priorytet dla poboru wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi przy uwzględnieniu potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych.

Rozdział 4.
Ograniczenia w korzystaniu z wód

§ 13. Ustala się ograniczenia w korzystaniu z wód obowiązujące na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły lub na wskazanych jednolitych częściach wód.

§ 14. 1. Dopuszczalna wielkość poboru wód podziemnych i powierzchniowych musi wynikać z uzasadnionego zapotrzebowania na wodę.

2. Wielkość maksymalnego rocznego poboru wody musi wynikać z wielkości średniego dobowego poboru, uwzględniającego nierównomierności poboru wody w poszczególnych godzinach.

3. Zakres zamierzonego korzystania z wód podziemnych i powierzchniowych, wymaga uwzględnienia w szczególności:

1) informacji dotyczących uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, obejmujących takie elementy jak:

a) analizę wielkości rzeczywistego wykorzystania wody w poprzednim okresie;

b) analizę udokumentowanych potrzeb w zakresie rezerw wody;

2) informacji dotyczących braku możliwości wykorzystania wód powierzchniowych - w przypadku poboru wód podziemnych na potrzeby inne niż:

a) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe;

b) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych.

§ 15. Pobór wód podziemnych jest możliwy do wielkości ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w dokumentacji hydrogeologicznej. Wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych nie może przekraczać łącznej wielkości wydajności eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń wodnych wchodzących w skład ujęcia.

§ 16. 1. Wprowadzanie ścieków do wód jest możliwe, jeżeli wprowadzany ładunek zanieczyszczeń, odniesiony do przepływu o gwarancji wystąpienia 90% (Qgw90%), nie spowoduje pogorszenia elementów stanu fizykochemicznego i biologicznego w żadnej jednolitej części wód powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wprowadzanie do wód ścieków o wartościach wyższych niż najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone w stosownych przepisach nie jest możliwe, jeżeli odbiornikiem jest jednolita część wód powierzchniowych zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wymieniona w wykazie jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 17. Wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z wód, polegające na zakazie:

1) wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje priorytetowe lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;

2) wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne:

a) na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku triasowego;

b) na obszarze aglomeracji o których mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne;

c) w odległości mniejszej niż 100 m od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego piętrzenia zbiornika wodnego;

3) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego piętrzenia zbiornika wodnego.

§ 18. Wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do odbiornika jest możliwe pod warunkiem wykazania, że wprowadzany ładunek zanieczyszczeń nie spowoduje pogorszenia stanu chemicznego obszaru żadnej jednolitej części wód powierzchniowych.

§ 19. 1. Wykonanie budowli piętrzącej w korycie cieku, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, wymaga wyposażenia tej budowli w urządzenia wodne zapewniające migrację charakterystycznych gatunków ryb dwuśrodowiskowych oraz występujących tam gatunków ryb charakterystycznych dla danej krainy rybnej (chyba, że konstrukcja budowli zapewnia przy przepływie średnim niskim (SNQ) utrzymanie takiej migracji).

2. Wykonanie budowli piętrzącej w korycie cieku o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, o ile jest to uzasadnione potrzebami występujących tam gatunków ryb charakterystycznych dla danej krainy rybnej, wymaga wyposażenia tej budowli w urządzenia wodne zapewniające ich migrację (chyba, że konstrukcja budowli zapewnia przy przepływie średnim niskim (SNQ) utrzymanie takiej migracji).

§ 20. Wprowadza się ograniczenia w zabudowie potoków górskich, poprzez zakaz stosowania rozwiązań opartych ma przekrojach kołowych lub wielootworowych.

§ 21. Wykonanie obiektu energetyki wodnej wymaga wyposażenia go w urządzenia ograniczające śmiertelność organizmów wodnych.

§ 22. 1. Zakazuje się wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku oraz w sposób mogący powodować pogorszenie stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód.

2. Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów jest możliwe pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód.

3. Analiza równowagi hydrodynamicznej cieku, o której mowa w ust. 2, powinna obejmować w szczególności takie elementy, jak:

1) moc strumienia,

2) naprężenia styczne,

3) transport rumowiska (z uwzględnieniem elementów kształtujących ten transport w zlewni),

4) określenie prognozy morfologicznych, hydraulicznych i ekologicznych skutków eksploatacji w miejscu poboru oraz powyżej i poniżej miejsca poboru,

5) propozycje monitorowania skutków środowiskowych będących wynikiem wydobywania z rzeki kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów.

4. Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów wymaga określenia sposobu prowadzenia monitoringu w zakresie objętości wydobywanego osadu, zmian morfologii koryta oraz warunków ekologicznych w cieku.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r., jednak nie wcześniej, niż z upływem 14 dni od ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dyrektor


Joanna Ślusarczyk


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013r. poz. 21 i 165.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »