| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/245/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 42 688 365,26 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 39 367 591,90 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ; 1 119 106,90 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 320 773,36 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ; 2 261 830,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 41 415 597,91 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 34 798 291,82 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 305 494,00 zł, z tego;- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ;16 864 029,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ; 9 441 465,00zł dotacje na zadania bieżące ;1 846 704,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych;5 312 224,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ; 546 187,65 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ;139 594,90 zł obsługa długu ; 648 087,27 zł

2) majątkowe w wysokości 6 617 306,09 zł z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 617 306,09 zł w tym: na programy finansowane z wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ; 2 984 097,88zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)               ogólną w wysokości – 68 000,00 zł,

2)               celową w wysokości – 537 000,00 zł,                           
z przeznaczeniem na:

a)               nieprzewidziane wydatki w dziale 801 i 854 w kwocie – 200 000,00 zł,

b)               na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 87 000,00 zł,

c)               na zadania inwestycyjne – 250 000,00 zł,

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

              Nadwyżka budżetu w wysokości 1 272 767,35 zł, przeznaczona zostaje na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 914 578,36 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 187 345,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)               sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 3.000 000,00 zł,

2)               spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 2 000 000,00 zł,

3)               wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – w kwocie 3 000 000,00 zł,

§ 8.

1.               Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.

2.               Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 139 594,90 zł.

§ 9.

1.               Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 90 000 do dyspozycji jednostek pomocniczych, według załącznika Nr 6.

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12.

Ustala się plan zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13.

1. Ustala się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z
załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego – zwroty wydatków mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

§ 15.

Plan zadań realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności na 2013 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16.

Upoważnia się Wójta do;

1)               zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2)               przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000,00 zł

3)               do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych

4)               przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5)               udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000 zł;

6)               udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł

7)               lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/245/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »