| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.0663.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania punktu kurierskiego funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński

zawarte dnia 30 grudnia 2013 r.w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 zwaną w dalszej części Porozumienia „Gminą”, którą reprezentuje: Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a Starostwem Pszczyńskim z siedzibą w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 NIP 6381642418, REGON 276284710 reprezentowanym przez: Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, Grzegorza Nogły - Wicestarostę Pszczyńskiego zwanym dalej „Starostwem”. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXIII/402/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2014 ( art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – ze zm.) Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina udziela z budżetu na rok 2014 Starostwu dotacji finansowej w wysokości 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania punktu kurierskiego funkcjonującego w Urzędzie Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński. W treści niniejszego porozumienia Gmina Pawłowice zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezbędnego do funkcjonowania punktu pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym, 2. zapewnienia właściwego zabezpieczenia złożonych w Urzędzie Gminy dokumentów, 3. przekazania Staroście środków finansowych w wysokości 30.000,00 zł. niezbędnych dla funkcjonowania punktu.

§ 2. Przekazywanie środków finansowych o których mowa w § 1 następować będzie w okresach miesięcznych w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Gminę noty obciążeniowej na konto Starostwa: Nr BS Pszczyna 94844800040006122920110001 z konta Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Nr 49844700050000001320000001. Urząd Gminy Pawłowice jest podatnikiem podatku VAT; NIP 6381642418; Regon 276258316

§ 3. Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w każdym czasie.

§ 4. W terminie do dnia 30.01.2015 r. Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z wykonania zadania związanego z funkcjonowaniem punktu kurierskiego wydziału komunikacji, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i finansowe.

§ 5. Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w § 1 w terminie do 31 grudnia 2014 r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.

§ 6. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do dnia 15 stycznia 2015 r.

§ 7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest Katarzyna Trojanowska-Janik. Ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji Marian Biel.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Grzegorz Nogły

Wójt


Damian Galusek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »