| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.0663.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania punktu kurierskiego funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński

zawarte dnia 30 grudnia 2013 r.w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 zwaną w dalszej części Porozumienia „Gminą”, którą reprezentuje: Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a Starostwem Pszczyńskim z siedzibą w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 NIP 6381642418, REGON 276284710 reprezentowanym przez: Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, Grzegorza Nogły - Wicestarostę Pszczyńskiego zwanym dalej „Starostwem”. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXIII/402/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2014 ( art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – ze zm.) Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina udziela z budżetu na rok 2014 Starostwu dotacji finansowej w wysokości 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania punktu kurierskiego funkcjonującego w Urzędzie Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński. W treści niniejszego porozumienia Gmina Pawłowice zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezbędnego do funkcjonowania punktu pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym, 2. zapewnienia właściwego zabezpieczenia złożonych w Urzędzie Gminy dokumentów, 3. przekazania Staroście środków finansowych w wysokości 30.000,00 zł. niezbędnych dla funkcjonowania punktu.

§ 2. Przekazywanie środków finansowych o których mowa w § 1 następować będzie w okresach miesięcznych w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Gminę noty obciążeniowej na konto Starostwa: Nr BS Pszczyna 94844800040006122920110001 z konta Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Nr 49844700050000001320000001. Urząd Gminy Pawłowice jest podatnikiem podatku VAT; NIP 6381642418; Regon 276258316

§ 3. Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w każdym czasie.

§ 4. W terminie do dnia 30.01.2015 r. Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z wykonania zadania związanego z funkcjonowaniem punktu kurierskiego wydziału komunikacji, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i finansowe.

§ 5. Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w § 1 w terminie do 31 grudnia 2014 r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.

§ 6. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do dnia 15 stycznia 2015 r.

§ 7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest Katarzyna Trojanowska-Janik. Ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji Marian Biel.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Grzegorz Nogły

Wójt


Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »